Årsrapport 2021

7.1 Innledning

Virksomhetene i oppvekst og utdanning arbeider etter fem overordnete strategier for å skape en god hverdag og et godt liv for barn og unge. Stavanger kommune skal

  • sikre barn og unge kompetanser for fremtiden
  • ta i bruk barn og unges egne ressurser
  • gi barn og unge opplevelsen av fellesskap og tilhørighet
  • arbeide systematisk for å gi alle like muligheter
  • sikre tidlig og tverrfaglig innsats

En viktig oppgave i 2021 har vært å forberede oppvekstreformen som trer i kraft i 2022. Reformen gir kommunene mer ansvar for å arbeide forebyggende og med tidlig innsats. Pandemihåndteringen har krevd mye ressurser og har påvirket driften sterkt også i 2021. Mye planlagt kvalitets- og utviklingsarbeid i tjenesteområdet har dermed blitt utsatt.

Barnehager og skoler har vært åpne, men med redusert tilbud i perioder med rødt tiltaksnivå. Undervisningen og sosialt liv på skolen har vært preget av strenge smittevernrestriksjoner. Fraværet blant både ansatte, barn og elever har vært høyt på grunn av sykdom og bestemmelser om testing og karantene. Våren 2022 blir eksamen i grunnskolen avlyst for tredje år på rad, siden kvaliteten på opplæringstilbudet har vært redusert for mange elever under pandemien.

Både lokale og nasjonale myndigheter har vært opptatt av at barn og unge under pandemien skal ha en lavest mulig tiltaksbyrde. Likevel har strenge smitteverntiltak ført til at mange barn har mistet mye av sitt sosiale nettverk og sine fritidsaktiviteter. Situasjonen i Stavanger, og på nasjonalt nivå, har vist en markant økning i behov for hjelp til barn og unge. Pandemien har ført til et behov for å både styrke eksisterende tiltak og å opprette nye. Stavanger kommune har derfor i 2021 iverksatt en lokal tiltakspakke rettet mot barn og unges psykiske helse, kalt KADÅITTEPÅ. Som del av denne tiltakspakken, er det høsten 2021 opprettet 11 årsverk som miljøveiledere i ungdomsskolen, bemanningen er styrket i PPT, uteseksjonen, og skolehelsetjenesten, og Ungjobb og den digitale spørretjenesten Foreldre spør er utvidet. Det er også bevilget penger til å etablere et nytt ambulerende psykisk helsetilbud for barn og unge. Tiltaket Innsatsteam barn og unge blir utviklet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og vil bli satt i verk våren 2022.