Årsrapport 2021

6.9.1 Effektivisering og automatisering av regnskaps- og lønnsrutiner

I 2021 ble det startet flere utviklingsprosjekter for å effektivisere arbeidsprosesser innenfor regnskap og lønn. Avdelingen leverte også vesentlige bidrag inn i prosjektet Foretak til basis (tilbakeføring av fire kommunale foretak til basisorganisasjonen).

I løpet av 2021 produserte lønnsseksjonen 220 000 lønnslipper til ansatte, oppdragstakere, oppdragsgivere med mer, og 25 000 reise- og utleggsbilag. I 2021 ble det satt søkelys på mer målrettet avviksbehandling, slik at saksbehandlere i avdeling for regnskap og lønn i større grad frigjøres til veiledning og rådføring av merkantilt personell og ledere. På sikt kan dette føre til større medarbeidertilfredshet da det blir mer varierte arbeidsoppgaver, samt større forståelse av hvilke utfordringer merkantile og ledere har i de ulike forsystemene. Dette bidrar også til mer effektiv ressursutnyttelse.

Det er også arbeidet med å redusere papirbilagsflyten, både innenfor lønn og regnskap. Elektroniske lønnsgrunnlag reduserer risikoen for at opplysninger kommer på avveie, i tillegg til at saksbehandlingen blir mer effektiv. I løpet av 2021 mottok Stavanger kommune 135 000 fakturaer og sendte ut 336 000 fakturaer med en elektronisk andel på henholdsvis 76 og 92 prosent. Det er tatt i bruk nye tekniske funksjonaliteter for å automatisere og digitalisere fakturaflyten. Arbeidet er ikke sluttført og skal intensiveres i 2022.