Årsrapport 2021

6.7 Ansatte og vikarer

Per 31. desember 2021 var det 9309 årsverk i Stavanger kommune (eksklusive de to kommunale foretakene). Tallene inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger og ansatte i lønnet permisjon. I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleide fra vikarbyrå.

I 2021 var det en samlet økning på 557 årsverk i kommunen. Stort sett hele denne økningen var knyttet til at kommunen overtok flere kommunale foretak som ble organisatorisk plassert i bymiljø og utbygging og i innbygger- og samfunnskontakt.

 Årsverk 31.12.2020Årsverk 31.12.2021Endring i årsverkEndring i prosent
Stab og støtte* 283 292 9 3,3
Bymiljø og utbygging 254 748 494 194,4
By- og samfunnsplanlegging 116 116 0- 0,2
Innbygger- og samfunnskontakt 99 171 72 72,8
Helse og velferd 3 228 3 195 - 33 - 1,0
Oppvekst og utdanning 4 554 4 566 12 0,3
HTV + annet 24 22 - 2 - 6,7
Lærlinger 194 199 5 2,6
Stavanger kommune samlet 8 752 9 309 557 6,4
Tabell 6.6 Årsverk Stavanger kommune 2020 og 2021.
Last ned tabelldata (Excel)

*Stab og støtte inkluderer kommunedirektør, Innovasjon og støttetjenester, økonomi og organisasjon, kommuneadvokaten og prosjektkontor.

6.7.1 Lærlinger

Stavanger kommune har i 2021 hatt oppmerksomhet på rekruttering, opplæring og utvikling av gode fagarbeidere. Opplæringskontoret er godkjent lærebedrift og har lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget og andre fag i kommunal sektor. I kommunens fagopplæring inngår lærlingordningen, prosjektet Menn i helse, kvalifiseringstiltak rettet mot ufaglærte arbeidstakere som ønsker å ta fagbrev, herunder ordningen fagbrev på jobb, og praksiskandidater. Offentlige opplæringsaktører har et særlig samfunnsansvar for å bidra til å forebygge utenforskap. Dette gjør kommunen blant annet ved å legge til rette for at aktuelle målgrupper får gjennomført videregående opplæring. Måltallet er 200 lærekontrakter og inntil 15 lærlinger rekruttert gjennom prosjektet Menn i helse. Kommunen hadde gjennom året cirka 235 lærlinger. I tillegg til ordinære lærlinger, ble ordningen Fagbrev på jobb etablert i 2021. Ordningen er rettet mot ufaglærte som har et ansettelsesforhold i Stavanger kommune.