Årsrapport 2021

6.5.5 Brudd på arbeidstidsreglementet

Virksomhetenes turnusavtale, som er godkjent av tillitsvalgte, danner grunnlag for beregning av antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML). Telling av brudd gjøres for:

  • hviletid mellom to arbeidsøkter/vakter (AML §10-8)
  • lovbestemt ukefridag og dens lengde «F1» (AML §10-8)
  • arbeidstimer per dag (AML §10-5)
  • arbeidstimer per uke (AML §10-5).

Av 148 avdelinger med turnusdrift ble syv turnuser kontrollert for AML-brudd i 2021.

Av totalt 26871 avviklede vakter i kontrollerte turnuser i bydekkende tjenester, dagsenter og avlastning, hjemmebaserte tjenester og sykehjem, ble det registrert 331 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2021. Til sammen utgjorde dette en bruddforekomst på 1,2 prosent.

TjenesteAnt. avviklede vakter i 2021Antall brudd på AML i 2021Bruddforekomst i prosent
Bydekkende tjenester 1 147 29 2,5
Dagsenter og avlastning 4 949 42 0,8
Hjemmebaserte tjenester 15 701 201 1,3
Sykehjem 5 074 59 1,2
Totalt 26 871 331 1,2
Tabell 6.5 Brudd på arbeidstidsreglementet i kontrollerte turnuser, 2021
Last ned tabelldata (Excel)

De fleste brudd oppstod som en direkte årsak av fravær i avdelingen eller på grunn av ledige vakter.

Virksomheter som har mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges opp av kommunedirektøren, samtidig som det gjennomføres årlige kurs i arbeidstidsplanlegging og turnus for ledere.