Årsrapport 2021

6.5.1 Arbeidsmiljø

Forsvarlig arbeidsmiljø under koronapandemien

Koronapandemien har siden mars 2020 påvirket arbeidshverdagen til ledere og ansatte i Stavanger kommune. Pandemien krever fortsatt fleksibilitet hos ansatte, ikke minst gjelder dette i sykehjem, skoler og barnehager. På enkelte arbeidsplasser rapporteres det om økt belastning blant ansatte. Oppgaver har blitt skjøvet på, og det var ekstra krevende for mange virksomheter da ny smittebølge kom på slutten av 2021.

Ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er fast tema i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og arbeidsmiljøutvalgene (AMU).

Det er utarbeidet retningslinjer for ansatte under pandemien. Retningslinjene er blitt oppdatert fortløpende i tråd med nasjonale og lokale føringer. Den enkelte arbeidsplass har måttet gjennomføre risikovurdering av smittefare, og de har utarbeidet tiltak med utgangspunkt i dette. ROS-analyser og veiledere for tilstedeværelse på arbeidsplassen ble tilpasset de ulike nasjonale og lokale føringene. I store deler av 2021 jobbet ansatte som kunne, fra hjemmekontor.

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeidet arbeidsgiver konkrete råd til ledere og medarbeidere for å ivareta psykososialt arbeidsmiljø under koronapandemien. For å opprettholde motivasjonen og etterlevelse av smittevernstiltak blant ansatte, ble det gjennomført en motivasjonskampanje med filmer og intervjuer med ansatte fra ulike virksomheter.

Utvikling av gode arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap

For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass, har kommunen startet opp et arbeid for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet. Målet er å videreutvikle og ferdigstille verktøy i 2022. Sammen med  medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, vil informasjonskampanje, kartlegging og verktøy gi et godt grunnlag for å utvikle den enkelte arbeidsplass og skape gode arbeidsfellesskap i fremtiden.