Årsrapport 2021

6.5 Arbeidsmiljø og HMS

6.5.1 Arbeidsmiljø

Forsvarlig arbeidsmiljø under koronapandemien

Koronapandemien har siden mars 2020 påvirket arbeidshverdagen til ledere og ansatte i Stavanger kommune. Pandemien krever fortsatt fleksibilitet hos ansatte, ikke minst gjelder dette i sykehjem, skoler og barnehager. På enkelte arbeidsplasser rapporteres det om økt belastning blant ansatte. Oppgaver har blitt skjøvet på, og det var ekstra krevende for mange virksomheter da ny smittebølge kom på slutten av 2021.

Ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er fast tema i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og arbeidsmiljøutvalgene (AMU).

Det er utarbeidet retningslinjer for ansatte under pandemien. Retningslinjene er blitt oppdatert fortløpende i tråd med nasjonale og lokale føringer. Den enkelte arbeidsplass har måttet gjennomføre risikovurdering av smittefare, og de har utarbeidet tiltak med utgangspunkt i dette. ROS-analyser og veiledere for tilstedeværelse på arbeidsplassen ble tilpasset de ulike nasjonale og lokale føringene. I store deler av 2021 jobbet ansatte som kunne, fra hjemmekontor.

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeidet arbeidsgiver konkrete råd til ledere og medarbeidere for å ivareta psykososialt arbeidsmiljø under koronapandemien. For å opprettholde motivasjonen og etterlevelse av smittevernstiltak blant ansatte, ble det gjennomført en motivasjonskampanje med filmer og intervjuer med ansatte fra ulike virksomheter.

Utvikling av gode arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap

For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass, har kommunen startet opp et arbeid for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet. Målet er å videreutvikle og ferdigstille verktøy i 2022. Sammen med  medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, vil informasjonskampanje, kartlegging og verktøy gi et godt grunnlag for å utvikle den enkelte arbeidsplass og skape gode arbeidsfellesskap i fremtiden.

6.5.2 HMS-system

HAMU, AMU og HMS-grupper

HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalg), AMU (arbeidsmiljøutvalg) og HMS-grupper er en sentral del av kommunens HMS-system. HMS-grupper har en viktig funksjon som pådrivere til godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Som følge av kommunesammenslåingen ble HMS-grupper etablert i nye virksomheter og avdelinger og opplæring av disse ble gjennomført høsten 2021.

Stoffkartotek

Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for farlige kjemikalier som kan medføre helsefare (jf. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 2).

Den 1. august 2021 gikk Stavanger kommune over til ny IT-løsning for stoffkartotek. Systemeierskap og systemansvar for forvaltningssystemet er plassert i tjenesteområdet bymiljø og utbygging, mens Bedriftshelsetjenesten ved yrkeshygieniker er hovedfagansvarlig for stoffkartoteket. Ansvaret for HMS på systemnivå er delegert til tjenesteområdet økonomi og organisasjon, som på vegne av kommunedirektøren har overordnet ansvar for oppfølging av avtalen med bedriftshelsetjenesten.

Eksponeringsregister

Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som i sitt arbeid eksponeres for farlige kjemikalier eller biologiske faktorer, herunder koronasmitte (jf. forskrift om utførelse av arbeid kapittel 30). Krav om register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet, til sykdom eller skade viser seg. Bruk av eksponeringsregisteret har spesielt blitt aktualisert i forbindelse med pandemien. Eksponeringer registreres via skjema som ligger tilgjengelig for ansatte.

I løpet av 2021 ble det rapport inn totalt 481 eksponeringer, av disse var 479 knyttet til koronapandemien. Omtrent 78 prosent av eksponeringene ble innrapportert fra helse og velferd, 13 prosent fra oppvekst og utdanning og 9 prosent ble innrapportert fra innovasjon og støttetjenester.

6.5.3 HMS-kompetanse

Lovpålagt HMS-opplæring og samarbeid med KS

Under koronapandemien har den lovpålagte HMS-opplæringen for ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud blitt utsatt grunnet smittevernhensyn. Opplæringen foregår vanligvis som klasseromsundervisning, og muligheter for gjennomføring har fortløpende blitt vurdert. Som en midlertidig løsning har det blitt lagt til rette for å gjennomføre HMS-opplæringen som e-læring. Opplæringsplaner har blitt tildelt både ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud. I tillegg ble det i november 2021 gjennomført to dagers fysisk grunnkurs i HMS-opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Dette kurset fikk også ledere mulighet til å delta på.

I 2021 ble det utviklet e-læringskurs i HMS for ansatte som inngår i obligatorisk grunnopplæringsplan. Kurset skal bidra til å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i systematisk HMS-arbeid på overordnet nivå. I tillegg vil dagens e-læringskurs i sykefravær for ansatte bli utvidet for å gi mer dybdekompetanse innen HMS. Det er leders ansvar å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for den enkelte arbeidsplass. Dette har blitt satt i system ved bruk av sjekkliste for nyansatte, og ved å tildele opplæringsplaner til alle ansatte.

Stavanger kommune har siden høsten 2020 samarbeidet med KS og andre storbykommuner om å utvikle et digitalt grunnkurs i arbeidsmiljø. Målgruppen for kurset er verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men også andre vil kunne ha nytte av kurset. E-læringskurset er tilpasset spesielt til arbeidsmiljørisiko i kommunal sektor, og blir et viktig element i system for HMS-opplæring i fremtiden. E-læringskurset ble ferdigstilt ved årsskiftet 2021/2022 og vil etter planen bli iverksatt i 2022. E-læringskurset dekker deler av tema i den lovpålagte opplæringen i HMS-grunnkurs. I tillegg vil det bli lagt til rette for fysisk opplæring/kurs i enkelte tema som for eksempel psykososialt arbeidsmiljø og kommunens HMS-systemer.

Det videre utviklingsarbeidet med en helhetlig gjennomgang og forbedring av all lovpålagt HMS-opplæring vil bli prioritert i 2022.

6.5.4 Forebygging vold og trusler

Alle ansatte skal oppleve vern mot vold og trusler fra brukere og pårørende (jf. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A). Arbeidet med systematisk forebygging og oppfølging av vold og trusler pågår videre i 2022. Hendelser med vold og trusler er den hendelsestypen det meldes flest avvik om i avviks- og forbedringssystemet «Si ifra!».

Prosjektet Trygg til stede har jobbet med å etablere et helhetlig system for opplæring i forebygging av vold og trusler, samt å systematisk øve på dette. Opplæringen har ulik tilnærming, tilpasset den aktuelle risikoen for vold og trusler i tjenesteområdene. Under pandemien er digital opplæring tatt i bruk.  Kursvirksomhet i MAP (mestring av aggresjonsproblematikk) har vært skjøvet på under pandemien, men ble startet opp igjen mot slutten av 2021. MAP prøves ut i seks virksomheter innen helse og velferd. Instruktørutdanningen ble gjennomført i sin helhet og instruktørene holdt deretter tre kurs i egne virksomheter. Videre opplæring er utsatt av smittevernhensyn i virksomhetene.

Kommunen har rammeavtale med kursholder i forebygging av vold og trusler. I 2021 ble det gjennomført nettbasert opplæring for en gruppe av ansatte innen innbygger og samfunnskontakt, samt skole. I tillegg gjennomførte blant andre STOLT-skolene fysisk opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen.

6.5.5 Brudd på arbeidstidsreglementet

Virksomhetenes turnusavtale, som er godkjent av tillitsvalgte, danner grunnlag for beregning av antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML). Telling av brudd gjøres for:

  • hviletid mellom to arbeidsøkter/vakter (AML §10-8)
  • lovbestemt ukefridag og dens lengde «F1» (AML §10-8)
  • arbeidstimer per dag (AML §10-5)
  • arbeidstimer per uke (AML §10-5).

Av 148 avdelinger med turnusdrift ble syv turnuser kontrollert for AML-brudd i 2021.

Av totalt 26871 avviklede vakter i kontrollerte turnuser i bydekkende tjenester, dagsenter og avlastning, hjemmebaserte tjenester og sykehjem, ble det registrert 331 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2021. Til sammen utgjorde dette en bruddforekomst på 1,2 prosent.

TjenesteAnt. avviklede vakter i 2021Antall brudd på AML i 2021Bruddforekomst i prosent
Bydekkende tjenester 1 147 29 2,5
Dagsenter og avlastning 4 949 42 0,8
Hjemmebaserte tjenester 15 701 201 1,3
Sykehjem 5 074 59 1,2
Totalt 26 871 331 1,2
Tabell 6.5 Brudd på arbeidstidsreglementet i kontrollerte turnuser, 2021
Last ned tabelldata (Excel)

De fleste brudd oppstod som en direkte årsak av fravær i avdelingen eller på grunn av ledige vakter.

Virksomheter som har mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges opp av kommunedirektøren, samtidig som det gjennomføres årlige kurs i arbeidstidsplanlegging og turnus for ledere.