Årsrapport 2021

6.4.4 Kjønnslikestilling

Kjønnsfordeling

Stavanger kommune har som målsetning å oppnå en jevnere kjønnsfordeling innenfor de ulike virksomhets- og tjenesteområdene. Arbeidet med å fornye kommunens strategi for likestilling og mangfold ble startet opp høsten 2021.

Tabell 6.1 viser at det i Stavanger kommune var 77,6 prosent kvinner og 22,4 prosent menn i 2021. Samlet har det vært en økning i andelen menn på 2,4 prosentpoeng siden 2020. De største tjenesteområdene, oppvekst og utdanning og helse og velferd, hadde begge en svært høy andel kvinner (81,6 og 81,3 prosent). Tjenesteområdet bymiljø og utbygging skilte seg ut fra resten av tjenesteområdene med en høy andel menn (58,1 prosent), men har likevel hatt en reduksjon i andelen menn siden i fjor grunnet overføring av foretaket Stavanger byggdrift KF med mange kvinnelige ansatte. Det var også økning av andelen menn blant lærlingene og i innbygger- og samfunnskontakt.

TjenesteområdeAndel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn 2020-2021 (prosentpoeng)
Oppvekst og utdanning 81,6 18,4 0,4
Helse og velferd 81,3 18,7 0,3
Innbygger- og samfunnskontakt 71,7 28,3 3,1
By- og samfunnsplanlegging 66,4 33,6 - 1,4
Bymiljø og utbygging 41,9 58,1 - 7,3
Stab og støtte 63,0 37,6 - 0,6
Lærlinger 70,6 29,4 5,8
Stavanger kommune samlet 77,6 22,4 2,4
Tabell 6.1 Fordeling kvinner og menn per tjenesteområde, 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Innen alle de utvalgte virksomhetsområdene er det stor overvekt av kvinnelig ansatte. Det er flest menn i bofellesskap og i grunnskolen (27,8 prosent), mens kommunale barnehager har den laveste andelen menn (6,9 prosent). Det har vært en økning av andelen menn siden 2020 i både grunnskolen, i hjemmebaserte tjenester og kommunale barnehager.

Utvalgte virksomhetsområderAndel kvinner %Andel menn %Endring i andel menn 2020-2021 (prosentpoeng)
Bofellesskap 72,2 27,8 - 0,3
Grunnskole 76,1 23,9 1,8
Hjemmebaserte tjenester 87,5 12,5 1,8
Sykehjem 87,7 12,3 - 0,3
Kommunale barnehager 93,1 6,9 0,6
Tabell 6.2 Fordeling kvinner og menn i utvalgte virksomhetsområder, 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Kjønnsfordeling og stillingsgruppe

Tabellen under viser kjønnsfordelingen for de ulike stillingsgruppene i 2021. I stillinger med krav til høyere utdanning (mastergrad, høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning og høyskoleutdanning) var det en særlig en høy andel kvinner. Andelen menn var høyest i stillingsgruppene direktører, virksomhetsledere / avdelingsledere / kommunalsjefer og akademikere.

StillingsgruppeKvinnerMennAlleAndel kvinner (%)Andel menn (%)
Akademikere 496 242 738 67,2 %32,8 %
Stilling med krav om mastergrad 85 9 94 90,4 %9,6 %
Direktører 4 6 10 40,0 %60,0 %
Fagarbeiderstilling / tilsvarende fagarbeiderstilling 2 275 646 2 921 77,9 %22,1 %
Mellomleder - lederstilling med krav om høyskole 412 144 556 74,1 %25,9 %
Stilling m/krav om høyskoleutdanning m/ytterligere spesialutdanning 867 211 1 078 80,4 %19,6 %
Stilling med krav om høyskoleutdanning 2 912 626 3 538 82,3 %17,7 %
Stilling uten særskilt krav til utdanning 1 535 568 2 103 73,0 %27,0 %
Under utdanning 53 19 72 73,6 %26,4 %
Virksomhetsledere, avdelingsledere og kommunalsjef 104 55 159 65,4 %34,6 %
Tabell 6.3 Kvinner og menn fordelt på stillingsgrupper, 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Kjønnsfordeling og alder

Kvinneandelen var svært høy i de fleste aldersgruppene, men var høyest blant ansatte under 20 år. Aldersgruppen over 70 år var den eneste hvor andelen menn var høyere enn kvinner.

Figur 6.4 Prosentandel kvinner og menn fordelt på aldersgrupper, 2021

Lønnsfordeling mellom kvinner og menn i ulike stillingsgrupper

Ansatte i Stavanger kommune er lønnet etter reglene i hovedtariffavtalen (HTA) i kommunal sektor. I underkant av 90 prosent av ansatte har stilling med hovedsakelig sentral lønnsdanning (HTA kapittel 4) og lønn i samsvar med KS garantilønn for de ulike stillingsgruppene og ansiennitetstrinnene. Dette gjelder gruppe 1, 2, 3, 4, og deler av gruppe 7 og 8. For ansatte i lederstillinger (gruppe 5, 6 og 9), samt enkelte ansatte i gruppe 7, blir lønnen fastsatt lokalt. Ved lønnsfastsetting skal det tas hensyn til resultatoppnåelse, kompetansen og ansvaret til den enkelte og kompleksiteten i stillingen. Likelønn er et tema som drøftes med tillitsvalgte før og under forhandlingene. En del av vurderingsgrunnlaget til arbeidsgiver er også likelønn.

Stillingsgrupper 2021Gj.snitt lønn kvinnerMedianlø nn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlø nn mennKvinners andel i % av menns lønn gj.snittKvinners andel i % av menns lønn median
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 370 953 374 700 364 330 363 700 101,80 103,00
Fagarbeiderstillinger 441 442 454 000 450 466 454 000 98,00 100,00
Stillinger med krav om høyskoleutdanning 535 183 528 100 555 662 537 100 96,30 98,30
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning 576 412 580 600 577 210 597 400 99,90 97,20
Mellomleder – lederstilling med krav om høyskole 680 832 680 000 717 340 721 850 94,90 94,20
Avdelingssjef / kommunalsjef, virksomhetsleder 870 438 850 000 915 371 880 000 95,10 96,60
Akademikere 675 385 646 100 726 023 632 500 93,00 102,20
Stilling med krav om mastergrad 628 656 646 100 633 667 646 100 99,20 100,00
Under utdanning 384 923 363 700 419 668 420 000 91,70 86,60
Direktører 1 321 250 1 310 000 1 336 967 1 275 000 98,80 102,70
Tabell 6.4 Lønn fordelt på stillingsgrupper og kjønn, 2021
Last ned tabelldata (Excel)