Årsrapport 2021

6.4.3 Omstilling 2025

Kommunedirektøren har over flere år varslet at det er behov for mer grunnleggende endringer for å kunne møte fremtidige utfordringer. I Handlings- og økonomiplanen 2021–2024 initierte kommunedirektøren derfor programmet Omstilling 2025, som skal ta tak i hvordan kommunen skal bruke sine ressurser til det beste for innbyggerne, også i fremtiden. I sak 49/21 vedtok kommunalutvalget programmets organisering, roller og ansvar. Kommunalutvalget ble opprettet som politisk programstyre, og et administrativt programstyre bestående av programeier, kommunedirektørens lederteam (KL) og fire hovedtillitsvalgte ble etablert. Et programkontor med programsjef og to rådgivere tiltrådte 01.09.2021.

Programkontoret har brukt høsten på å etablere felles mål og utarbeide et programmandat som skisserer hovedtrekkene for hvordan programkontoret skal styre og lede Omstilling 2025. Dette ble godkjent i administrativt programstyre 10.11.2021. Arbeidet med å etablere rammeverk og prosessbeskrivelser for programstyring, med særlig vekt på gevinstarbeid og endringsledelse, er godt i gang, og maler og verktøy som skal inngå i en metode- og verktøykasse er under utarbeidelse. Programkontoret vil samarbeide med innovasjon og digitalisering og smartbyavdelingen når det gjelder å identifisere, samle og foredle ideer.

Da koronapandemien blomstret opp igjen mot slutten av året, økte sykefraværet og resulterte i kapasitetsbegrensninger i organisasjonen. Arbeidet med Omstilling 2025 er derfor satt i bero fram til august 2022.