Årsrapport 2021

6.3 Kompetanseutvikling

Stavanger kommune skal være en lærende organisasjon og legger vekt på kompetanseutvikling som er i tråd med organisasjonens mål og strategier.

For å sikre at alle ledere i Stavanger kommune får nødvendig grunnopplæring i ansvarsområder som inngår i helhetlig ledelse, fikk alle ledere med personalansvar tildelt en opplæringsplan i januar 2021. De fleste av kursene i opplæringsplanen er e-læringskurs. Fagområder som er dekket i planen er personal, HMS, økonomi og administrasjon og systemer og verktøy. Det er også startet et arbeid med å kartlegge behovet for videre fordypning, og om det er behov for å videreutvikle disse på andre læringsplattformer. På grunn av koronapandemien har det vært vanskelig å planlegge og gjennomføre lederutvikling i 2021, men planlegging av hvilken innretning og omfang nytt program skal ha, starter i 2022.

Også alle ansatte i Stavanger kommune fikk tildelt opplæringsplan i 2021. Hensikten med planen er at ansatte skal få nødvendig grunnopplæring som er generell på tvers av stillingstyper, fag- og tjenesteområder. Opplæringsplanen inneholder e-læringskurs om ulike tema, eksempelvis informasjonssikkerhet, HMS, regler for sykefravær og basiskurs om hendelsesrapportering (Si ifra!). Planen inneholder også et program for innfasing av nyansatte slik at organisasjonen raskt kan ta i bruk den kompetansen som nyansatte har og gi den nyansatte en god innfasing og opplæring. Opplæringsplanen vil bli bygget ut med flere e-læringskurs etter hvert.

Det er etablert ulike stipendordninger for ansatte som skal bidra til å fremme utvikling og kompetanseheving. Ansatte kan søke stipend for å ta bachelorutdanning innenfor fagene sykepleie, vernepleie eller barnehagelærer. I tillegg til dette er det også etablert egen stipendordning for fast ansatte som ønsker å ta relevant etter- og videreutdanning. For undervisningspersonell på skolene som mangler godkjent lærerutdanning, er det opprettet et eget utdanningsstipend. For skolene gjelder også at det kan søkes om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt.