Årsrapport 2021

6.10 Innovasjon

Stabs- og støttefunksjonene har en viktig rolle med å tilrettelegge for nytenking og innovasjon, gjennom å utvikle gode metoder og verktøy, samt å bistå i konkrete prosesser og prosjekter. I 2021 ble det gjennomført flere tiltak for å mobilisere til innovasjon og for å utvikle systematisk forbedrings- og innovasjonsarbeid i organisasjonen.

6.10.1 Innovasjonsdag

Innovasjonsdag for alle ansatte er ett av flere tiltak for å utvikle en sterk og systematisk innovasjonskultur i kommunen. Årets innovasjonsdag hadde overskriften «Tenke det, tørre det, gjøre det». Dagen ble gjennomført digitalt, med en kombinasjon av foredrag og workshop. På kveldstid ble det streamet et digitalt foredrag på Facebook for både ansatte og innbyggere i Stavanger kommune. På det meste deltok i overkant av 800 ansatte. Opptaket er også mulig å se i ettertid.

6.10.2 Metodeverk for innovasjonsarbeid

Intranettsiden Innovasjon i Stavanger kommune er oppdatert i et mer tilgjengelig og brukervennlig format. Siden skal gi medarbeidere og ledere inspirasjon, kunnskap og verktøy som skal gjøre innovasjonsarbeidet enklere. Her finnes informasjon om hva innovasjon er, hvordan bygge en god og fruktbar innovasjonskultur og tilgang til metoder og verktøy for å jobbe med innovasjon i praksis. Siden inneholder også informasjon om mulighetene for å søke om økonomisk støtte til innovasjon og gode eksempler på pågående og gjennomførte innovasjonsprosjekter. Fremover skal siden utvides med bl.a. tilbud om praktisk støtte og veiledning i gjennomføring av forbedrings- og innovasjonsarbeid.

6.10.3 Fabrikken innovasjonsverksted

Kommunedirektøren la i 2021 grunnlaget for åpningen av et internt ressurssenter og en veiledningstjeneste for innovasjon. Høsten 2021 startet planleggingen av en felles kreativ verkstedsarena i kommunens kurs- og kompetansesenter i Sandvigå 7. Innovasjonsverkstedet skal legge til rette for å utvikle nye løsninger og velferdstjenester gjennom å jobbe i kreative prosesser og gjennom eksperimentering og samarbeid på tvers. Fabrikken innovasjonsverksted åpner første halvår 2022.