Årsrapport 2021

5.4 Statlig finansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg mot kommunene. I 2021 utgjør samlede kompensasjoner i frie inntekter, det vil si rammetilskudd og skjønnstilskudd, kr 266,7 mill. for Stavanger kommune. Herav utgjør rammetilskuddet kr 219,2 mill. og skjønnstilskuddet kr 47,5 mill. Midlene skal dekke koronarelaterte kostnader i forbindelse med TISK, vaksinering, kontrolltiltak, stortingsvalg, samt kompensasjon for ekstrautgifter og inntektsbortfall.

I tillegg har Stavanger kommune, på lik linje med andre bedrifter, nytt godt av at staten har finansiert en stor andel av arbeidsgiverperioden i omsorgs- og sykepengeordningene når det gjelder koronarelatert fravær. Dette er tatt med under de samlede koronautgiftene.

Øremerkede tilskuddsmidler og prosjektmidler inngår ikke i finansieringsbildet. Denne type inntekter skaper en tilsvarende økning på utgiftssiden.

Statlige kompensasjoner

2021 til Stavanger kommune - koronapandemien
Beløp
Rammetilskudd 219 232
Skjønnstilskudd 47 500
Sum kompensasjoner 266 732
Tabell 5.5 Statlige kompensasjoner i 2021 for koronapandemien. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune er fullt ut kompensert for utgifter og mindreinntekter knyttet til pandemien i 2021.