Årsrapport 2021

5.3.4 Fellesposter

FellesposterÅrsregnskap 2021
Stortingsvalg 1 400
Andre fellesutgifter 10 500
Integreringstilskudd netto 6 300
Investering/ombygging 2 700
Delssum fellesutgifter 20 900
  
Refusjon sykepenger- 14 400
Tabell 5.4 Fellesposter. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapet ved årsslutt viser at Stavanger kommune har hatt kr 20,9 mill. i fellesutgifter. Dette gjelder blant annet utgifter knyttet til gjennomføring av stortingsvalg med økte smitteverntiltak og merutgifter på investering knyttet til håndtering av smittevernstiltak. Se tabell 5.4 for informasjon.

I tillegg har Stavanger kommune hatt merutgifter på kr 2,3 mill. i form av kompensasjon til Stavanger Forum AS. Det følger av at Forum-området har blitt disponert til luftveislegevakt, vaksinesenter, testsenter med mer. Det er også foretatt en kommunal bevilgning på kr 1,5 mill. knyttet til den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. Det vises til kapittel 4.8. for en nærmere omtale.

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune besluttet å tilby alle ansatte gratis influensavaksine for å redusere risikoen for uforsvarlig høyt sykefravær i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet. Dette medførte en merutgift for kommunen på kr 3,3 mill.

Krav om skjenkebevillingsgebyr for 2021 ble frafalt i henhold til sak 13/22 vedtatt i Stavanger formannskap. Dette tilsvarer kr 2,0 mill.

Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert, både i 2020 og i 2021. Volumendringene som antas koronarelatert utgjør om lag kr 13,9 mill. i lavere integreringstilskudd i 2021. Dette må også ses opp mot reduserte utgifter på kr 6 mill. til introduksjonsstønad hos flyktningetjenesten, som har færre deltakere i introduksjonsprogrammet.  Se også omtale under tjenesteområdene, kapittel 8.17.

Ordningen med utvidet rett til sykepenger fra dag 4 ble avsluttet 1. oktober 2021 i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet. Økt smitte og flere smitteverntiltak i desember førte til at ordning med utvidet rett til sykepenger igjen ble innført, da med rett til sykepenger fra dag 6.  Ordningene med utvidet rett til sykepenger i 2021 har gitt refusjoner på om lag kr 14 mill.