Årsrapport 2021

5.2.4 Lokale restriksjoner

Risikonivået i 2021 er vurdert løpende av kommunens beredskapsorganisasjon og lokale restriksjoner har i stor grad samsvart med nasjonale restriksjoner, med unntak av noen perioder hvor Stavanger kommune hadde strengere lokale innstramminger.

I løpet av 2021 har Stavanger kommune hatt en rekke restriksjoner for å håndtere smittetrykket som har oppstått i pandemiens ulike faser. Tiltak som skjenkestopp, stengte treningssentre og begrenset aktivitet på svømmehaller og bowlinghaller, spillehaller og tilsvarende steder, har rammet det lokale næringslivet. Kultur- og idrettslivet har vært sterkt preget av restriksjoner. Befolkningens mulighet for mobilitet og sosial omgang har også vært sterkt begrenset i perioder. I tillegg har barnehage og skole drevet på rødt tiltaksnivå etter nasjonale føringer perioden 15. april til 10. mai.

I takt med gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet for dose 2 og lav smitte, valgte regjeringen å fjerne de fleste nasjonale restriksjonene fra 25. september 2021. Blant annet falt én meters-regelen, antallsbegrensninger på arrangementer og restriksjonene for skjenkesteder bort. Stavanger kommune gikk da, som resten av landet, over i en fase med normal hverdag med økt beredskap. Bortfallet av restriksjonene resulterte i spontan feiring og folkeansamlinger i store deler av landet. Stavanger kommune arrangerte gjenoppdagelsesfest i november.

Lokal beredskapsstab
Beredskapsstaben har gjennom 2021 fortsatt med å være et sentralt bindeledd mellom det strategiske og taktiske nivået i kommunen.

Beredskapsstaben har gjennom 2021 fortsatt med å være et sentralt bindeledd mellom det strategiske og taktiske nivået i kommunen. I første halvår jobbet den mye med koordinering, etablering og logistikk av vaksinesenter og massevaksinering. Staben har gjennom året jobbet tett med tjenesteområdenes beredskapskoordinatorer, blant annet for å sikre situasjonsforståelse, oppfølging av kontinuitetsplaner, og etter hvert med overføring av beredskapsarbeid i linjen. Analysegruppen har foretatt fortløpende vurderinger av smittesituasjonen og utviklingstrekk, og dermed kunne iverksette tiltak og komme med anbefalinger i forsøk på å begrense smittespredning i regionen. Stab har også ivaretatt samordning mot nabokommuner, regionale statlige organ, SUS, storbynettverk, og andre viktige interessenter i regionen.

Den mer normale hverdagen tok slutt med sterk økning i smitte i november. I desember ble det igjen innført strenge nasjonale tiltak for å begrense smitten. Det ble blant annet innført nasjonalt skjenkestopp, begrensninger på arrangementer som påvirket kultur og organiserte aktiviteter og redusert sosial mobilitet. Det ble også innført nasjonalt gult nivå i barnehager og på grunnskoler.