Årsrapport 2021

4.7.2 Finansielle mål

Krav til utarbeidelse av konsolidert årsregnskap trådte i kraft fra og med regnskapsåret 2020. Kommunestyret har ikke fastsatt finansielle måltall for Stavanger kommune som juridisk enhet. Finansielle nøkkeltall vil likevel kunne bidra til å belyse den økonomiske situasjonen per 31. desember 2021.

Figur 4.14 viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene for kommunekassen og Stavanger kommune som juridisk enhet. Netto driftsresultat økes med kr 35,7 mill. i konsolidert regnskap 2021, noe som utgjør en økning på 0,2 prosentpoeng.

Figur 4.14 Oversikt over netto driftsresultat i kommunekassen og for konsolidert regnskap i Stavanger kommune. Alle tall i millioner kroner.

I konsolidert regnskap er investeringsutgiftene i større grad enn for kommunekassen finansiert med bruk av lån, slik at egenfinansieringsgraden er 70 %, og dermed noe lavere enn for kommunekassen som er 75 %. Investeringsnivået er på 12 % av driftsinntektene, mot 10 % i kommunekassen.

I konsolidert regnskap er økningen i driftsinntektene lavere enn for langsiktig lånegjeld, sammenlignet med regnskapet for kommunekassen. Dette innebærer en økning i gjeldsgraden for Stavanger kommune som juridisk enhet. Gjeldsgrad ekskl. startlån er på 61,8 % mot 61,6 % i kommunekassen. Tabell 4.36 viser at egenkapitalprosenten er høyere i konsolidert regnskap. Tabellen viser også at likviditeten per 31. desember 2021 styrkes i konsolidert regnskap.

 Regnskap for kommunekassen

per 31.12.2020
Konsolidert regnskap

per 13.12.2020
Regnskap for kommunekassen

per 31.12.2021
Konsolidert regnskap

per 31.12.2021
Likviditetsgrad 1 2,14 2,45 2,41 2,45
likviditetsgrad 2 1,47 1,54 1,66 1,70
Arbeidskapital 2 047 501 2 293 277 2 198 257 3 118 729
Egenkapitalprosent34,9 %37,4 %37,2 %39,0 %
Tabell 4.36 Likviditet og soliditet for kommunekassen og konsolidert regnskap
Last ned tabelldata (Excel)