Årsrapport 2021

4.7.1 Konsolidert regnskap

Konsolidert årsregnskap er regulert i kapittel 10 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Det konsoliderte årsregnskapet skal vise kommunen som én økonomisk enhet. Årsregnskapene til enhetene som skal inngå i konsolideringen slås sammen. Transaksjoner og mellomværende mellom enhetene skal elimineres, men bare så langt det følger av god kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet til kommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven skal omarbeides før konsolideringen, så langt det er nødvendig etter god kommunal regnskapsskikk.

Bestemmelser om årsavslutning i kapittel 4 i forskriften, knyttet til strykninger av mer-/ mindreforbruk i drift og udekket/udisponert i investering, gjelder ikke for det konsoliderte regnskapet.

Følgende enheter inngår i konsolidert regnskap:

  • Stavanger kommune
  • Stavanger Parkeringsselskap KF
  • Stavanger utvikling KF

De tidligere kommunale foretakene Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF ble i 2021 tilbakeført til basisorganisasjonen. Dette innebærer at virksomheten til de forannevnte foretakene inngår i årsregnskapet for kommunekassen.

Tabellene 4.33-4.35 viser hovedposter i Økonomisk oversikt drift, Bevilgningsoversikt investering og Økonomisk oversikt balanse i henholdsvis årsregnskap for kommunekassen og konsolidert regnskap.

Økonomisk oversikt driftRegnskap 2021 -KommunekasseRegnskap 2021 -KonsolidertKonsoliderte transaksjoner
Driftsinntekter- 13 012 356 - 13 134 532 - 122 176
Driftsutgifter 12 514 231 12 599 083 84 852
Brutto driftsresultat- 498 125 - 535 450 - 37 324
Eksterne finanstransaksjoner 88 774 104 436 15 662
Motpost avskrivinger- 578 610 - 592 657 - 14 047
Netto driftsresultat- 987 961 - 1 023 670 - 35 709
Overført til investeringsregnskapet 442 566 464 323 21 757
Netto avsetninger, fond 545 395 559 347 13 952
Framført til inndekning i senare år (merforbruk)000
Tabell 4.33 Hovedposter i økonomisk oversikt drift. Alle tall i millioner kroner.
Last ned tabelldata (Excel)
Bevilgningsoversikt investeringRegnskap 2021 -KommunekasseRegnskap 2021 -KonsolidertKonsoliderte transaksjoner
Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 529 762 41 694
Sum investeringsinntekter- 901 741 - 901 741 0
Netto utgifter videreutlån- 18 878 - 18 878 0
Overføring fra drift- 442 566 - 464 323 - 21 757
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 19 061 19 061 0
Netto avsetninger til eller bruk av ubunde investeringsfond- 143 944 - 163 881 - 19 937
Dekning av tidligere års udekket beløp000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 567 449 - 609 143 - 41 694
Framført til inndekning i senere år (udekket beløp)000
Tabell 4.34 Hovedposter i bevilgningsoversikt investering. Alle tall i millioner kroner.
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomisk oversikt balanseRegnskap 2021 -KommunekasseRegnskap 2021 -KonsolidertKonsoliderte transaksjoner
Anleggsmidler 33 820 521 35 204 063 1 383 542
Omløpsmidler 5 145 098 5 272 564 127 466
Sum eiendeler 38 965 619 40 476 627 1 511 008
Egenkapital 14 509 610 15 791 135 1 281 525
Langsiktig gjeld 22 323 817 22 531 657 207 840
Kortsiktig gjeld 2 132 192 2 153 835 21 643
Sum egenkapital og gjeld 38 965 619 40 476 627 1 511 008
Tabell 4.35 Hovedposter i økonomisk oversikt balanse. Alle tall i millioner kroner.
Last ned tabelldata (Excel)