Årsrapport 2021

4.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2021 på totalt kr 14,5 mrd., noe som er kr 2,15 mrd. (17,4 %) høyere enn per 1. januar 2021. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 1,74 mrd., bundne driftsfond kr 255 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 134,3 mill. og kr 68,2 mill. Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering, avskrivning og nedskrivning av varige driftsmidler føres mot kapitalkonto. I tillegg føres blant annet kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån og netto endring i pensjonsforpliktelse. Kapitalkonto var per 31. desember 2021 på kr 12,4 mrd., noe som utgjør en økning på kr 1,57 mrd. fra 1. januar 2021 (14,5 %). For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 2 i årsregnskapet.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 1. januar 2020, regulerer avslutning av årsregnskapet. I den nye forskriften skal årsregnskapene ikke lenger avsluttes med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i drift eller udekket/udisponert i investering. Forskriften regulerer strykninger av regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i drift og strykning av udekket/udisponert i investering. Se avsnitt 4.3.5 og tabell Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i årsregnskapet, for nærmere informasjon om strykninger som er gjennomført ved årsavslutning 2021 i drift og investering.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2021 styrket med netto kr 581,6 mill. Investeringsfond har blitt redusert med kr 121,2 mill., bundne driftsfond er økt med kr 19,5 mill. og disposisjonsfond er økt med kr 683,3 mill.. Kr 135,3 mill. av dette er tilført fondskapital fra de fire tilbakeførte foretakene.

Disposisjonsfondet har økt betydelig mer enn planlagt. Mindreforbruket i driftsregnskapet i 2021 utgjorde kr 386,4 mill. før årsavslutningsdisposisjoner. Regnskapet er gjort opp ved å stryke tilsvarende planlagt bruk av disposisjonsfond på kr 73,3 mill. samt å sette av resterende beløp. Dette fremkommer som en styrking av fondet, jf. tabell 4.22.

FondDisposisjons- fondBundet driftsfondUbundet investerings- fondBundet investerings- fondSum fond
Åpningsbalanse 1.1. 1 058 646 235 954 274 620 49 109 1 618 329
Tilført fondskapital fra tilbakeførte foretak 135 340 22 102 3 654 0 161 096
Avsetning til fond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 172 855 0 21 218 428 948
Bruk av fondsmidler i henhold til årsbudsjett og fullmakter- 73 300 - 175 433 - 143 944 - 2 157 - 394 834
Strykninger av bruk av fondsmidler ved avslutning av årsregnskapet 73 300 000 73 300
Avsetning til disposisjonsfond ved avslutning av årsregnskapet 313 098 0000
Utgående balanse 31.12. 1 741 959 255 478 134 330 68 170 1 886 839
Tabell 4.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2021 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør kr 1 742 mill. per 31. desember2021 og er inndelt som følger av tabell 4.23.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2021Regnskap 01.01.2021
Vekstfond 6 800 7 750
Pensjonsfond 305 935 277 081
FOU-fond ROP-lidelser 5 309 8 361
Miljøfond 24 887 32 452
Nye Stavanger - Kompetanse 3 239 3 239
Digitaliseringsfond 68 418 79 018
Øyfastfond 3 905 3 905
Havbruksmidler 52 228 39 228
Flyktning - Integreringsmidler 23 814 26 314
Flørli, framtidige kostnader 11 000 11 000
Kursreguleringsfond 150 736 75 868
Disposisjonsfond - generelt 1 080 938 491 944
Disposisjonsfond - kommunale foretak 2 264 0
Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy 2 486 2 486
Sum disposisjonsfond 1 741 959 1 058 646
Tabell 4.23 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond kan etableres og benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av kommunestyret eller ved delegert fullmakt. Eventuell bruk til investeringsformål må fremgå som bruk av disposisjonsfond i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Måloppnåelser er nærmere omtalt i kapittel 4.1.6. Ved årets strykning er bruk av fond gjort opp mot det generelle disposisjonsfondet.

Disposisjonsfondet ble tilført kr 135,3 mill. gjennom tilbakeføringen av de fire kommunale foretakene Stavanger Boligbygg KF, Natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF og Sølvberget KF til basisorganisasjonen. Herav er kr 28,9 mill. tilført pensjonsfondet.

Ved årsavslutningen er kr 64,2 mill. av urealiserte gevinster fra finansforvaltningen satt av til kursreguleringsfondet i henhold til kommunestyrets retningslinjer for finansforvaltning. I tillegg er kr 10,7 mill. av realiserte gevinster satt av i tråd med vedtak i 1. og 2. tertial 2021. Se nærmere omtale om risikoanalyse i kapittel 4.6.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2021 utgjør bundne driftsfond kr 255,5 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 113,9 mill. (økt med kr 38,7 mill.) og kommunesammenslåingsprosjektet nye Stavanger kr 14,2 mill. (redusert med kr 5,5 mill.). Øremerkede fond er redusert med kr 35,9 mill. til en beholdning på kr 119,5 mill. Nærmere spesifikasjon av bundne fond finnes i regnskapets note 13.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved inngangen av året står kr 134,3 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler, mens det på bundne investeringsfond står kr 68,2 mill. Bundne investeringsfond utgjør hovedsakelig utbyggerbidrag på kr 36,1 mill. og startlån på kr 10,6 mill., begge uendret fra 2020, samt en avsetning av mottatte avdrag på startlån fra 2021 på kr 18,9 mill.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2021 på kr 22,3 mrd. Dette er en økning på kr 1,1 mrd. (5,2 %) fra 1. januar 2021. Lån økte med kr 699,5 mill., mens pensjonsforpliktelsene ble økt med kr 407 mill. Det vises til note 11 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for endringen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2021 var kr 53 mill. lavere enn pensjonsmidlene. Avviket mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er endret med kr 424,7 mill. siden 1. januar 2021, slik at det nå er mer pensjonsmidler enn pensjonsforpliktelser. Kortsiktig gjeld er økt med kr 341,7 mill. Det gjenstod kr 880,5 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2021, noe som er en økning på kr 381,4 mill. fra 1. januar 2021, og kan tilskrives strykning av bruk av lån i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene.