Årsrapport 2021

4.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 39 mrd. per 31. desember 2021, noe som er kr 3,6 mrd. (10,2 %) høyere enn per 1. januar 2021.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler og lignende. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 33,8 mrd. ved utgangen av 2021. Dette er en økning på kr 2,3 mrd. (7,3 %) fra 1. januar 2021.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. (varige driftsmidler) ble samlet økt med kr 1,78 mrd. i 2021. Den store økningen skyldes hovedsakelig at foretakene Stavanger boligbygg KF, Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Byggdrift KF og Sølvberget KF er ført inn i basis organisasjonen.

I 2021 økte aksjer og andeler med kr 40,6 mill., utlån økte med kr 190,4 mill., mens konserninterne langsiktige fordringer ble redusert med kr 554,7 mill. Denne reduksjonen er knyttet til tilbakeføringen av fire kommunale foretak til basisorganisasjonen. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån, som per 31. desember 2021 var på henholdsvis kr 777,5 mill. og kr 2,5 mrd. Startlån økte med kr 250 mill. fra 2020 til 2021. Pensjonsmidlene økte med kr 831,7 mill.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter bankinnskudd, finansielle omløpsmidler og kortsiktige fordringer. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 5,15 mrd. per 31. desember 2021, noe som er en økning på kr 1,3 mrd. (34 %) fra 1. januar 2021. Bankinnskudd økte med kr 0,83 mrd. til kr 2,9 mrd. Finansielle omløpsmidler, bestående av obligasjoner, økte med kr 60,2 mill. til kr 628,3 mill. Kortsiktige fordringer ble økt med kr 0,41 mrd. til kr 1,6 mrd. I kortsiktige fordringer inngår akkumulert premieavvik på kr 814,6 mill. Premieavviket, som er fremtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 årene, ble økt med kr 287,5 mill. Premieavviket er nærmere omtalt i kapittel 4.3.3 og note 11.