Årsrapport 2021

4.3.6 Økonomisk resultat – tjenesteområdene

Innledning

Regnskapet for 2021 viser at tjenesteområdene hadde et mindreforbruk på kr 52,1 mill. sammenlignet med justert budsjett. Dette gir en forbruksprosent på 99,4. Tjenesteområdene har gjennomgående vist god økonomistyring i et uforutsigbart år. I 2021 er det særlig to forhold som preger tallgrunnlagene; prosjektet Foretak til basis og koronapandemien.

Arbeidet med å tilbakeføre Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen er nærmere omtalt i kapittel 6.4.2. Endringsprosessene førte til at regnskaps- og budsjett-tall tidlig på høsten ble oppdatert i tråd med ny struktur. Særlig tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger- og samfunnskontakt ble berørt.

Koronasituasjonen har også i 2021 preget økonomien på to måter; både i form av økt aktivitet for å håndtere pandemien i samfunnet og i form av å tilpasse de ordinære tjenestene til de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjonene. Dette har ført til høyere kostnader, og økte statlige kompensasjonsinntekter (se kapittel 5 Koronapandemien for nærmere omtale). Tjenesteområdene er delvis styrket gjennom året på bakgrunn av denne situasjonen, men skillet mellom de koronarelaterte utgiftene og den ordinære driften er ikke like entydig på alle områdene.

I tillegg har høyt sykefravær, særlig mot slutten av året, betydning for virksomhetenes rammestyring. Vikarutgiftene har økt relativt mer enn fastlønnsutgiftene. Dette gjenspeiles med økte refusjonsinntekter.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 - 11 858 99,7 % 3 533 312 3 593 100
Helse og velferd 3 413 513 3 382 711 30 802 100,9 % 3 126 992 3 229 353
By- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 1 922 102,5 % 71 854 72 581
Bymiljø og utbygging 568 331 606 908 - 38 577 93,6 % 606 187 638 958
Innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 - 17 165 94,4 % 294 675 293 977
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 354 260 371 496 - 17 236 95,4 % 361 953 357 721
Sum 8 339 425 8 391 537 - 52 112 99,4 % 7 994 973 8 185 691
Tabell 4.14 Tjenesteområdene 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 11,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,65 mrd. for oppvekst og utdanning. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,7. Budsjettrammen til oppvekst og utdanning har blitt styrket med kr 114,5 mill. gjennom året, hvorav kr 17,5 mill. er koronarelatert. I tillegg til kompensasjon for lønnsoppgjøret har tjenesteområdet fått budsjettstyrkinger tilknyttet tilskudd til private barnehager, skolemat, tilskudd til STOLT avdelinger, kommisjonen for ungt utenforskap, KADÅITTEPÅ med mer.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Stab oppvekst og utdanning 36 358 39 730 - 3 372 91,5 % 37 179 36 077
Barnehage 1 200 591 1 209 759 - 9 168 99,2 % 1 151 630 1 182 931
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 60 511 52 519 7 992 115,2 % 86 097 104 451
Grunnskole 1 667 671 1 661 683 5 988 100,4 % 1 608 415 1 593 680
Johannes læringssenter 109 398 110 024 - 626 99,4 % 98 822 112 785
Stavanger kulturskole 47 493 47 706 - 213 99,6 % 44 394 43 613
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 60 639 61 313 - 674 98,9 % 48 433 49 655
Ungdom og fritid 58 849 61 032 - 2 183 96,4 % 74 802 63 563
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 107 947 105 936 2 011 101,9 % 86 492 97 309
EMbo 37 442 37 762 - 320 99,2 % 36 959 44 731
Barnevernstjenesten 249 060 260 353 - 11 293 95,7 % 260 089 264 305
Sum oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 - 11 858 99,7 % 3 533 312 3 593 100
Tabell 4.15 Oppvekst og utdanning 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Virksomhetene i oppvekst og utdanning har gjennomgående vist god økonomistyring i 2021. Koronapandemien har preget året gjennom høyt sykefravær. Det har i perioder vært utfordrende å rekruttere vikarer. Budsjettrammene har vært kompensert noe for økte utgifter tilknyttet denne situasjonen, men det er likevel ikke et entydig skille mellom kostnader tilknyttet ordinær drift og kostnader tilknyttet koronasituasjonen.

Fra august 2021 er arbeidet med styrket barnehagetilbud i Stavanger organisert i ny struktur. Merforbruket på ressurssenteret for styrket barnehagetilbud kan til dels ses i sammenheng med mindreforbruket på barnehageområdet. Regnskapet på skoleområdet viser et marginalt merforbruk på kr 6 mill. Gratis SFO for førsteklassinger ble dyrere enn først beregnet og SFO-rammen er derfor styrket gjennom året, og for kommende år. Totalt sett viser regnskapet for virksomhetene innenfor barn, unge og familie et mindreforbruk på kr 11,9 mill. Dette skyldes i all hovedsak reduserte barnevernsutgifter. Det har i 2021 vært færre omsorgsplasseringer enn forventet, noe som er i tråd med intensjonene i oppvekstreformen som trer i kraft fra 2022. Merforbruket på helsestasjon og skolehelsetjenesten skyldes i all hovedsak flytte- og leieutgifter til nye lokaler.

Helse og velferd

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Helse og velferd      
Stab helse og velferd 57 459 53 713 3 746 107,0 % 39 137 63 679
Helse- og velferdskontor 339 088 315 590 23 498 107,5 % 318 674 322 166
Nav 354 723 350 885 3 838 101,1 % 332 659 348 946
Fysio- og ergoterapitjenesten 75 171 75 158 13 100,0 % 69 969 77 390
Helsehuset i Stavanger 21 479 22 847 - 1 368 94,0 % 22 262 23 734
Hjemmebaserte tjenester 467 862 465 304 2 558 100,6 % 373 741 455 216
Oppsøkende behandlings-teamet 4 950 5 032 - 82 98,4 % 4 856 5 616
Bofellesskap 569 173 563 270 5 903 101,1 % 548 550 528 982
Alders- og sykehjem 890 891 896 394 - 5 503 99,4 % 864 025 868 555
Helse- og omsorgssenter 90 872 87 393 3 479 104,0 % 87 247 89 938
Stavanger legevakt 97 193 93 104 4 089 104,4 % 66 221 76 202
Vaksinasjon 50 351 55 070 - 4 719 91,4 %00
Rehabiliteringsseksjonen 59 311 62 006 - 2 695 95,7 % 58 358 58 988
Arbeidstreningssenteret 15 429 15 574 - 145 99,1 % 15 697 14 610
Boligkontoret 8 548 8 644 - 96 98,9 % 7 954 8 304
Flyktningtjenesten 78 396 84 476 - 6 080 92,8 % 97 020 102 348
Dagsenter og avlastning 219 915 224 468 - 4 553 98,0 % 186 603 209 728
Tekniske hjemmetjenester 5 895 7 961 - 2 066 74,1 % 7 251 7 135
Krisesenteret i Stavanger 13 905 13 885 20 100,1 % 13 157 12 991
Sentrale midler levekår- 158 630 - 161 751 3 121 98,1 %- 109 234 - 176 204
Legetjeneste 151 532 143 688 7 844 105,5 % 122 845 131 031
Sum helse og velferd 3 413 513 3 382 711 30 802 100,9 % 3 126 992 3 229 353
Tabell 4.16 Helse og velferd 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapet for 2021 viser et merforbruk på kr 30,8 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,38 mrd. for helse og velferd. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,9. Samlet sett har budsjettrammen blitt styrket med kr 255,7 mill., der kr 83,1 mill. er koronarelatert.

Helse og velferd var også i 2021 sterkt preget av koronapandemien. Dette gjelder spesielt gjennom TISK-strategien hos legevakten og kommunale legetjenester, samt vaksinasjon. Arbeidet har vært ressurskrevende og ført til høye kostnader, og utgiftsnivået ligger betydelig høyere enn 2020, som også var et koronaår. Mer informasjon om TISK, vaksinasjon og kostnader forbundet med koronapandemien fremkommer i kapittel 5.

Virksomhetene har vist god økonomistyring i en krevende situasjon. Økende sykefravær og utfordringer med å få tak i vikarer og kvalifisert personell har satt press på tjenestene. Dette vises igjen i utgiftsnivået, med redusert bruk av vikarbyrå, men en betydelig økning i overtid. Mer informasjon om sykefravær fremkommer i kapittel 6.

Det største merforbruket på tjenesteområdet er knyttet til helse- og velferdskontorene og skyldes økte kostnader til kjøp av bo- og omsorgstjenester og brukerstyrt personlig assistent fra private leverandører. Økningen er relatert til nye brukere, brukere med økt behov for tjenester, samt prisvekst på tjenestene, og må ses i sammenheng med tilskudd for ressurskrevende tjenester der kommunen får refundert deler av kostnadene.

Foreløpige prognoser for tilskudd for ressurskrevende tjenester indikerer vekst i tilskuddet som kommunen mottar. Tilskuddet for 2021 er forventet å bli kr 15 mill. høyere enn i 2020, blant annet grunnet flere brukere. Brukergruppen som er omfattet av ordningen ressurskrevende tjenester mottar i all hovedsak tjenester fra virksomhetene dagsenter og avlastning, bofellesskap og helse- og velferdskontorene. Merforbruket i disse virksomhetene kan til dels ses i sammenheng med økning i utgiftene knyttet til denne brukergruppen.

Det største mindreforbruket på tjenesteområdet ligger hos flyktningtjenesten. Over halvparten av mindreforbruket skyldes færre deltakere i introduksjonsprogrammet, og dermed lavere utbetaling av introduksjonsstønad enn budsjettert.

By- og samfunnsplanlegging

Regnskapet for 2021 viser et merforbruk på kr 1,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 78,3 mill. for by- og samfunnsplanlegging.  Dette gir en forbruksprosent på 102,5.

I 2021 er netto styrkning av budsjettrammen på kr 6,5 mill. Årsaken til endringen i budsjettrammen er at byutvikling i 1. tertial fikk tilført kr 2,4 mill. i prosjektmidler til områdereguleringer i Paradis og Hillevåg, samt at områdeløft Hillevåg og Folkehelse fikk styrket rammen med til sammen kr 4,7 mill. Områdesatsing Storhaug og Folkehelse tildeler budsjettmidler til andre tjenesteområder som medfører at rammen innenfor tjenesteområdet reduseres i løpet av året.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
By- og samfunnsplanlegging      
Stab by- og samfunnsplanlegging 9 144 10 673 - 1 529 85,7 % 7 648 11 819
Byggesaksavdelingen 4 143 4 054 89 102,2 % 4 660 3 936
Byutvikling 37 208 32 591 4 617 114,2 % 25 255 27 698
Beredskap og samfunnsutvikling 11 150 11 499 - 349 97,0 % 16 990 11 726
Kart og digitale tjenester 18 602 19 508 - 906 95,4 % 17 301 17 401
Sum by- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 1 922 102,5 % 71 854 72 581
Tabell 4.17 By- og samfunnsplanlegging 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Staben i by- og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på kr 1,5 mill., hovedsakelig grunnet et underforbruk i prosjektet Eiendomsskatt og taksering i nye Stavanger. Det kom inn betydelig færre klager enn forventet, og følgelig ble utgifter til konsulenter/advokater adskillig lavere.

Byutvikling har er merforbruk på kr 4,6 mill. Årsaken til overforbruk på lønn på kr 3,6 mill. skyldes kapasitetsstyrking av arbeidet med områdereguleringsplaner i tråd med vedtatt arbeidsprogram. Avdelingen har også hatt kr 1 mill. lavere inntekter enn budsjettert.

Koronapandemien båndla store ressurser for beredskap og samfunnsutvikling også i 2021. På grunn av høyt arbeidspress ble noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Bymiljø og utbygging

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 38,6 mill. av en netto budsjettramme på kr 606,9 mill. for bymiljø og utbygging. Dette utgjør en forbruksprosent på 93,6. Budsjettrammen er styrket med kr 23,2 mill. som følge av koronarelaterte kostnader eksklusiv øremerkede midler fra vedlikeholdspakken 2020. I tillegg er de tidligere kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger boligbygg KF og Stavanger byggdrift KF konsolidert inn i 2021 med en netto inntektsramme. Dette fører til at budsjettrammen kun er styrket med kr 0,7 mill. i 2021.

Mindreforbruket samlet beror på mindreforbruk i de fleste enhetene, særlig i eiendom og idrett og utemiljø, og utgjør om lag kr 58 mill. Dette trekkes ned av renovasjonstjenesten, som også i 2021 har underskudd.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Bymiljø og utbygging      
Stab bymiljø og utbygging 5 731 8 250 - 2 519 69,5 % 11 310 7 654
Klima og miljø 8 162 10 789 - 2 627 75,7 % 8 387 1 298
Juridisk 10 907 11 881 - 974 91,8 % 11 040 386
Eiendom 213 830 250 774 - 36 944 85,3 % 302 211 296 942
Idrett og utemiljø 296 549 311 433 - 14 884 95,2 % 268 859 295 325
Utbygging 13 161 13 650 - 489 96,4 % 4 249 8 661
Vann, avløp, slam og renovasjon 19 992 131 19 861 15261,3 % 131 28 693
Sum bymiljø og utbygging 568 331 606 908 - 38 577 93,6 % 606 187 638 958
Tabell 4.18 Bymiljø og utbygging 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Eiendom har det største mindreforbruket med om lag kr 37 mill. Hovedårsakene er redusert vedlikehold og økte inntekter for energisalg. Inntektene fra energisentralen ble kr 10,3 mill. høyere enn budsjettert, som følge av høye priser i energimarkedet. Det leveres energi til flere av kommunens administrasjonsbygg, i tillegg til DNB arena, IMI-kirken og andre bygg i Forum-området. Det er også et mindreforbruk knyttet til de nye driftsavdelingene, hvor ledige lønnsmidler grunnet vakanser i stor grad er brukt til kjøp av eksterne vedlikeholdstjenester. Dette har også ført til mindre kjøp av utstyr, mat, kursing med mer. Mindreforbruket på eiendom må i tillegg ses i sammenheng med at det har vært et år med koronapandemi. Innlemming av to foretak i enheten eiendom har også krevd tid og ressurser og ført til at man har kommet senere i gang med anbudskonkurranser på planlagt vedlikehold.

Boligbygg trekker ned mindreforbruket hos eiendom. Mye inn- og utflytting har ført til økt vedlikehold av boligene, og leietapet har vært høyere enn ventet, på grunn av periodevis lang oppussingstid.

Idrett og utemiljø har under koronapandemien hatt flere vakante stillinger. Med stengte svømmehaller og idrettsanlegg har det vært et redusert behov for ekstrahjelp på kveldstid og i ferier. Dette har ført til lavere lønnskostnader. I tillegg er det også lavere kostnader til vedlikehold av anlegg og bygg enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at det er brukt mye tid på omorganisering i 2021, da tidligere Stavanger natur- og idrettsservice KF ble en del av idrett og utemiljø. Omorganiseringen har ført til at enkelte prosesser har kommet senere i gang. Inntektene er også totalt sett lavere som følge av at også utførerne har kommet senere i gang. Samtidig er det noe høyere inntekter enn budsjettert knyttet til utleie av lokaler og billettinntekter svømmeanlegg. Sammenlignet med et «normalår» er billettinntektene mer enn halvert. Inntektsbudsjettet ble imidlertid nedjustert i forbindelse med tertialrapportene. I et år med varierende smitte og tiltak har det vært utfordrende å beregne inntektsnivået.

For stab bymiljø og utbygging er det brukt mindre på kjøp av eksterne tjenester. Mindreforbruket hos klima og miljø skyldes i hovedsak noe høyere inntekter fra piggdekkgebyr samt mindre kostnader til klima- og miljøtiltak som følge av korona. Dette er justert opp mot klima- og miljøfondet og fremkommer under bruk og avsetning til disposisjonsfond sentralt.

I 2021 er det satt av henholdsvis kr 28,2 mill., kr 4,9 mill., og kr 0,14 mill. på selvkostfondene til avløp, vann og slam. Den høye fondstilførselen fra avløp skyldes mindre nedbør enn normalt og dermed lavere avløpsleveranser til IVAR IKS, noe mindre drift og vedlikehold som følge av koronapandemien, samt høyere inntekter som følge av etterfakturering av tilkoblingsgebyr fra tidligere år. Samtidig ble det et merforbruk på renovasjonstjenestene med kr 17,7 mill. inklusive renter. Dette fører til at det fremførbare underskuddet er kr 50,5 mill. ved årsslutt 2021. Merforbruket i 2021 og det fremførbare underskuddet fra tidligere år skyldes at prisene for levering av avfall til IVAR IKS sitt etter-sorteringsanlegg på Forus og biogassanlegget på Hå har hatt en markant økning de siste årene, også i 2021. I tillegg har det under koronapandemien vært en økt avfallsmengde. For å kompensere for underskuddet og økningen i kostnader, økte renovasjonsgebyret med 17 % fra 2020 til 2021, og ytterligere økning er vedtatt til 2022.

Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 17,2 mill. av en netto budsjettramme på kr 304,3 mill. for innbygger- og samfunnskontakt.  Dette utgjør en forbruksprosent på 94,4. I 2021 ble budsjettrammen styrket med netto kr 9,6 mill. Årsaken til endringen i budsjettrammen er blant annet at næring i tertialrapportene ble tilført midler for å styrke Stavanger som energihovedstad, samt Stavanger sitt arbeid med arrangementer og kongresser. Budsjettrammen ble også styrket med ekstra midler til koronarelaterte kostnader. Det tidligere foretaket Sølvberget KF ble overført til tjenesteområdet fra og med 1. januar 2021.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Innbygger- og samfunnskontakt      
Stab innbygger- og samfunnskontakt 7 623 5 841 1 782 130,5 % 4 285 4 327
Smartby 13 450 14 039 - 589 95,8 % 13 838 11 842
Næring 31 741 40 891 - 9 150 77,6 % 34 510 34 381
Kommunikasjon 12 384 13 176 - 792 94,0 % 10 550 10 995
Kultur 152 781 155 003 - 2 222 98,6 % 188 269 192 339
Innbyggerdialog 25 426 28 936 - 3 510 87,9 % 27 736 29 202
Politisk sekretariat 11 298 15 995 - 4 697 70,6 % 15 487 10 892
Sølvberget 32 411 30 399 2 012 106,6 %00
Sum innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 - 17 165 94,4 % 294 675 293 977
Tabell 4.19 Innbygger- og samfunnskontakt 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Mindreforbruket i 2021 beror på ulike årsaker. Hovedbegrunnelsene angår lavere eller annerledes aktivitetsnivå under koronapandemien, utfordringer rundt rekruttering, samt utsatte oppgaver.

De største avvikene er omtalt i det påfølgende.

Mindreforbruket på kr 9,2 mill. i næringsavdelingen skyldes i hovedsak vakante stillinger. Situasjonen med hjemmekontor og at mye ressurser gikk til å behandle og betale ut statlige koronatilskudd til lokalt næringsliv, gjorde rekrutteringsarbeidet krevende. Landbruk og havbruk har et mindreforbruk som følge av vakante stillinger og at prosjektarbeid kom senere i gang enn planlagt.

Politisk sekretariat har et mindreforbruk på kr 4,7 mill. grunnet vakante stillinger og forsinket anskaffelse av en digital plattform for gjennomføring av politiske møter.

Mindreforbruket hos innbyggerdialog (kr 3,5 mill.) kommer hovedsakelig av lavt aktivitetsnivå hos frivilligsentralene og innbyggertorgene. Dette skyldes koronarelaterte restriksjoner som gjorde at det ikke var anledning til å avholde fysiske møter og aktiviteter.

Merforbruket på Sølvberget skyldes i hovedsak økte utgifter og bortfall av leie- og billettinntekter i forbindelse med koronapandemien. Sykefraværet har vært høyt og ført til økte vikarutgifter.

Merforbruket på stab må ses i sammenheng med mindreforbruk på lønnsutgifter på andre enheter innen tjenesteområdet.

Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021Avvik i krForbruk i %Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner      
Kommunedirektør 10 563 10 396 167 101,6 % 3 845 14 374
Kommuneadvokat 7 184 7 421 - 237 96,8 % 7 244 6 233
Innovasjon og støttetjenester 258 612 267 490 - 8 878 96,7 % 261 138 268 505
Økonomi og organisasjon 77 900 86 189 - 8 289 90,4 % 89 726 68 609
Sum kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 354 260 371 496 - 17 236 95,4 % 361 953 357 721
Tabell 4.20 Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på kr 17,2 mill. av en netto budsjettramme på kr 371,5 mill. for kommunedirektør, stab og støttefunksjoner. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,4. Samlet sett har budsjettrammen blitt styrket med kr 9,5 mill., der kr 4,3 mill. er knyttet til koronarelaterte kostnader.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig økte salgsinntekter knyttet til økt oppdragsmengde for innovasjon og støttetjenester, samt økte refusjonsinntekter på grunn av svangerskap og langtidssykefravær. I tillegg har det vært færre aktiviteter innenfor organisasjons- og personalområdet som gjelder hele kommunen. Kurs- og opplæringstilbud har blitt gjennomført digitalt i stedet for fysiske samlinger. Videre har det vært lavere forbruk på prosessutgifter som kommunen pådrar seg i forbindelse med krevende personalsaker, og arbeidsutprøving for ansatte, som på grunn av sykdom ikke kan stå i opprinnelig stilling.

Det har også vært vakante stillinger i deler av året innenfor flere av avdelingene i stabs- og støtteområdene.