Årsrapport 2021

4.3.5 Netto driftsresultat og disponering

Netto driftsresultat fremkommer med kr 988 mill. Dette er kr 594,5 mill. høyere enn justert budsjett, se linje 1 i tabell 4.13. Til sammenligning hadde Stavanger kommune et netto driftsresultat i 2020 på kr 447,9 mill. (3,2 % av driftsinntektene).

 DriftRegnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1Netto driftsresultat- 987 961 - 393 483 - 594 478 - 218 058 - 447 888
2Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 442 566 440 872 1 694 216 114 252 298
3Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond- 2 578 - 144 796 142 218 5 716 101 378
3aHerav avsetninger til bundne driftsfond 172 855 9 459 163 396 14 851 199 336
3bHerav bruk av bundne driftsfond- 175 433 - 154 255 - 21 178 - 9 135 - 97 958
4Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 161 575 97 407 64 168 - 3 772 28 663
4aHerav avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 170 707 64 168 20 578 380 099
4bHerav bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 73 300 - 73 300 0- 24 350 - 351 436
5Bruk av tidligere års mindreforbruk0000- 167 924
6Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)- 386 398 0- 386 398 0- 233 473
7Strykning av bruk av disposisjonsfond 73 300 0 73 300   233 473
8Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 313 098 0 313 098  0
9Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00000
Tabell 4.13 Netto driftsresultat 2021 og disponering / dekning i driftsregnskapet. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Midlene er benyttet til egenfinansiering av årets investeringer (jf. overføring til investeringsregnskapet) med kr 442,6 mill., netto bruk av bundne driftsfond med kr 2,6 mill. og en netto avsetning til disposisjonsfond med kr 161,6 mill. i tråd med budsjettet og fullmakter.

Etter disse føringene fremkommer kr 386,4 mill. som årets samlede budsjettavvik i form av netto merinntekter / mindreforbruk i driften. Gjeldende forskrifter krever at regnskapet blir gjort opp i null og Stavanger kommunestyre har gitt nærmere føringer i sak 134/21. Årets bruk av disposisjonsfond er dermed strøket med kr 73,3 mill. og resterende midler, kr 313,1 mill., er satt av til disposisjonsfond for fremtidig bruk.

Kommunestyret behandler årsregnskapet og årsrapporten for 2021 i løpet av våren.

Nærmere detaljer om bruken av netto driftsresultat

Overføringen til investeringene utgjør om lag 3,4 % av driftsinntektene i 2021 (tilsvarende 2,1 % i 2020), og er et viktig bidrag til å holde egenfinanseringsgraden oppe og skape en bærekraftig økonomi på sikt.

Ubrukte øremerkede midler er avsatt til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 172,8 mill. (linje 2). Her inngår pliktige avsetninger innen selvkostområdene (kr 31,5 mill.), ubrukte øremerkede tilskudd (kr 127,1 mill.) og rest ubrukte tilskuddsmidler til engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen (kr 14,2 mill.).

I løpet av året er både bruk og avsetning til disposisjonsfond behandlet i tertialsakene og økonomirapporten per 31. oktober 2021. Samlet planlagt (disponert i henhold til budsjettvedtak) utgjør dette en netto avsetning til disposisjonsfond med kr 97,4 mill. I tillegg er kr 64,2 mill. i urealisert gevinst knyttet til finansforvaltningen satt av til kursreguleringsfondet (disposisjonsfond) i tråd med tidligere kommunestyrevedtak om finansforvaltningen.