Årsrapport 2021

4.3.3 Pensjonsutgifter

Lønnsoppgjøret var skissert til 2,2 % i vedtatt Handlings– og økonomiplan 2021-2024. Resultatet ble 2,7 %. I tillegg er beregningsreglene for regulering av opptjente rettigheter og justering av pensjon for pensjonister endret i 2021. Dette førte til en sterkere oppregulering av grunnlaget til 2021 enn forutsatt. Reguleringspremiene økte med kr 96,2 mill. mer enn budsjettert, til kr 398,3 mill. I 2020 var tilsvarende reguleringspremie kr 80,4 mill. (eksklusiv foretak til basis).

Økningen i reguleringspremien førte til en tilsvarende økning i de samlede pensjonspremiene med kr 313,1 mill. (50 % økning) sammenlignet med 2020. Pensjonspremier på kr 928,9 mill. er i 2021 tilført pensjonsleverandørene til kommunen etter at kr 159,9 mill. er betalt av premiefond (se note 11). Bruken av premiefondet i KLP gjelder den årlige tilførselen til fondet i form av tilbakeført premie og overskudd, samt en andel av særskilt frigjorte reserver.

Betydelige pensjonsreserver ble frigjort grunnet endrede regler i offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020. KMD har i kommuneproposisjonen 2022 lagt til grunn at kommunene bruker 1/7 av midlene årlig fremover, og at dette reduserer sektorens finansieringsbehov. Stavanger kommune har på denne bakgrunn brukt 1/7 av frigjorte midler, kr 86,3 mill., til å dekke inn økte premier i 2021. I 2021 ble pensjonskostnadene i Stavanger kommune beregnet til å være kr 352,2 mill. lavere enn netto pensjonspremier. Differansen kalles positivt premieavvik og er inntektsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 123,5 mill. og er kostnadsført med kr 4,8 mill. mindre enn budsjettert. Samlet effekt av årets premieavvik (inntektsføring) og tilbakeføringer av tidligere premieavvik (utgiftsføring) i driftsregnskapet utgjør en inntekt på kr 260,9 mill. i 2021 når arbeidsgiveravgiften inkluderes.

Samlet netto inntektsføring av premieavvik i 2021 er kr 260,9 mill. når arbeidsgiveravgiften inkluderes. Til sammenligning ga ordningen i 2020 en netto utgiftsføring på kr 33 mill. Forskjellen utgjør kr 293,9 mill. i resultatforbedring.

Historisk har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Dette har ført til betydelige inntektsføringer av premieavvik over flere år og tilsvarende finansiering av tjenestene i driften, også i 2021.

Akkumulert premieavvik for Stavanger kommune utgjør kr 814,7 mill. per 31. desember 2021, (inkludert arbeidsgiveravgift) og viser en økning på kr 260,9 mill. fra 1. januar 2021. Akkumulert premieavvik er utgifter som må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene.

Stavanger kommune har satt av kr 305,9 mill. i eget disposisjonsfond for å dekke opp deler av denne forpliktelsen. Resultatforbedringen i 2021 vil føre til framtidig lavere resultater og en ytterligere oppbygging av fondet kan vurderes.

Premieavvik og amortisering
Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter med like store årlige beløp over 7 år. Negativt premieavvik fremkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 7 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Over tid har regelverket blitt endret når det gjelder antall år et premieavvik kan tilbakeføres på. Premieavvik som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år. Premieavvik opparbeidet fra og med 2014 tilbakeføres over 7 år, mens avvik i årene mellom skal føres over 10 år. Føringsprinsippene ble innført med effekt fra 2002.
Amortisering er tilbakeføringen av premieavviket med faste årlige beløp.

Akkumulert premieavvik samlet for kommunene har økt fra nivået på kr 26,7 mrd. i 2020 til kr 33,39 mrd. i 2021.