Årsrapport 2021

4.2.4 Overføring fra drift og avsetninger

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Overføring fra drift- 442 566 - 440 872 - 1 694 - 216 114 - 252 298
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 19 061 0- 2 708
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond- 143 944 - 143 944 0- 143 944 42 852
Dekning av tidligere års udekket beløp00000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 567 449 - 584 816 17 367 - 360 058 - 212 153
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00000
Tabell 4.6 Overføring fra drift og avsetninger i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Overføring fra drift og bruk av ubundne investeringsfond utgjorde kr 587 mill. i 2021. Om lag kr 19 mill. er satt av på bundne investeringsfond og vil benyttes til nedbetaling av startlån som omtalt i kap 4.2.3. Samlet ga dette kr 567 mill. til finansiering av investeringene.

Budsjettert overføring fra drift er økt med kr 225 mill. gjennom året, fra kr 216 mill. til kr 441 mill. I tillegg er det regnskapsført en teknisk justering på kr 1,7 mill.

Bruk av ubundne investeringsfond på kr 144 mill. er regnskapsført i tråd med budsjett. Dette er ubrukte midler fra foregående år som er avsatt til finansiering av investeringer i 2021. Det er ikke avsatt nye midler til 2022.