Årsrapport 2021

4.2.3 Videreutlån/startlån

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Videreutlån 473 999 520 000 - 46 001 320 000 424 160
Bruk av lån til videreutlån- 473 999 - 520 000 46 001 - 320 000 - 424 160
Avdrag på lån til videreutlån 203 972 156 000 47 972 129 000 180 396
Mottatte avdrag på videreutlån- 222 850 - 156 000 - 66 850 - 129 000 - 180 396
Netto utgifter videreutlån- 18 878 0 18 878 00
Tabell 4.5 Videreutlån 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjett for startlån er i 2021 på kr 520 mill. Gjennom strykninger etter foreløpig regnskapsavslutning er bruk av lån til startlån regnskapsført med kr 474 mill. Årsaken til dette er lavere utlån i 2021 enn forventet.

I tillegg til utbetalte startlån i 2021 har Stavanger kommune forhåndsgodkjent kr 113,1 mill. i startlån per 31. desember 2021. Basert på historiske data anslås det at om lag 40 % av forhåndsgodkjente lån kommer til utbetaling. Det avhenger blant annet av tilgang på boliger i markedet innenfor tidsrommet med forhåndsgodkjenning.

Avviket mellom mottatte og innbetalte avdrag på kr 18,9 mill. er mottatte avdrag som kom i desember. Avdragene er avsatt på bundne investeringsfond og vil innbetales til Husbanken påfølgende år.