Årsrapport 2021

4.2 Analyser av investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av aksjer/andeler, renter og avdrag, videre utlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler1 338 099 1 572 460 -234 361 1 448 750 1 003 720
Tilskudd til andres investeringer 4 238 0 4 238 0 4 307
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 30 350 -7 775 26 100 26 309
Utlån av egne midler 123 156 143 000 -19 844 271 400 75 330
Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 -257 742 1 746 250 1 109 666
Kompensasjon for merverdiavgift -158 923 -211 528 52 605 -201 728 -99 643
Tilskudd fra andre -194 150 -57 223 -136 927 -28 000 -157 174
Salg av varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler -25 065 -21 900 -3 165 -16 600 -55 240
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -57 974 -69 070 11 096 -78 870 -63 525
Bruk av lån -465 629 -801 273 335 644 -1 060 994 -521 932
Sum investeringsinntekter -901 741 -1 160 994 259 253 -1 386 192 -897 513
Videreutlån 473 999 520 000 -46 001 320 000 424 160
Bruk av lån til videreutlån -473 999 -520 000 46 001 -320 000 -424 160
Avdrag på lån til videreutlån 203 972 156 000 47 972 129 000 180 396
Mottatte avdrag på videreutlån -222 850 -156 000 -66 850 -129 000 -180 396
Netto utgifter videreutlån -18 878 0 -18 878 00
Overføring fra drift -442 566 -440 872 -1 694 -216 114 -252 298
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 19 061 0 -2 708
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond -143 944 -143 944 0 -143 944 42 852
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -567 449 -584 816 17 367 -360 058 -212 153
      
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00000
Tabell 4.2 Oversikt investering 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsutgiftene i Stavanger kommune ble kr 1 488 mill. og kr 258 mill. lavere enn budsjettert i 2021. Endret  fremdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, lavere utlån av egne midler til kommunale foretak og startlån førte til et lavere finansieringsbehov enn forventet.

Strykningsbestemmelser ved avslutning av årsregnskapet 2021
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner med videre, kapittel 4 Avslutning av årsregnskapet §§ 4.2-4.6 regulerer strykningsbestemmelser ved avslutning av regnskapet.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner med videre, kapittel 4 Avslutning av årsregnskapet §§ 4.2-4.6 regulerer strykningsbestemmelser ved avslutning av regnskapet. Ved regnskapsavslutning skal det gjennomføres strykninger i drifts- og investeringsregnskapet dersom et foreløpig regnskap viser mer-/mindreforbruk i drift og/eller udekket/udisponert i investering. Formålet med strykninger er at regnskapene skal avsluttes i balanse så langt det er mulig i tråd med forskriftens bestemmelser.

Ved behov for delvis strykninger er kommunedirektøren i Stavanger delegert myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskriften, jamfør kommunestyrets vedtak i sak 134/21.

Hovedprioriteringer 2021
Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet har vært bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg.

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet har vært bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også blant aktivitetene som har pågått gjennom året. I tråd med kommunens målsetning ble rundt 1 prosent av vann- og avløpsledningene skiftet ut i 2021.

Brannstasjonene på Judaberg og i Schancheholen og uterommet ved Tou-scene, er blant prosjektene som ble ferdigstilt i 2021. Byggeaktivitet har også pågått blant annet på brannstasjonen i Lervig, Lervigskvartalet, Stavanger rådhus, Madlamark skole, Tastaveden skole og Finnøy helse- og omsorgssenter. Det er arbeidet med mulighetsstudier blant annet for Stavanger legevakt, Blidensol sykehjem, Mosvangen dagsenter/sansehus, Akropolis-visjonen, Kvernevik skole, Kvalaberg aktivitetshus, Vikevåg sentrum og Nytorget.

Dette samlede budsjettavviket i form av netto merinntekter / mindreforbruk i investeringsregnskapet utgjorde kr 382 mill. ved foreløpig regnskapsavslutning. Gjeldende forskrifter krever at regnskapet blir gjort opp i null. Dette ble gjort ved å stryke lån til egne investeringer med kr 336 mill. og lån til videreutlån (startlån) med kr 46 mill. (Sistnevnte strykning følger av et tilsvarende lavere utlån av startlånsmidler enn forventet i 2021.)

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet har vært bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, omsorgsbygg, bofellesskap, brannstasjoner og administrasjonsbygg. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også blant aktivitetene som har pågått gjennom året. I tråd med kommunens målsetning ble rundt 1 prosent av vann- og avløpsledningene skiftet ut i 2021.

Brannstasjonene på Judaberg og i Schancheholen og uterommet ved Tou-scene, er blant prosjektene som ble ferdigstilt i 2021. Byggeaktivitet har også pågått blant annet på brannstasjonen i Lervig, Lervigskvartalet, Stavanger rådhus, Madlamark skole, Tastaveden skole og Finnøy helse- og omsorgssenter. Det er arbeidet med mulighetsstudier blant annet for Stavanger legevakt, Blidensol sykehjem, Mosvangen dagsenter/sansehus, Akropolis-visjonen, Kvernevik skole, Kvalaberg aktivitetshus, Vikevåg sentrum og Nytorget.

4.2.1 Investeringsutgifter

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler 1 338 099 1 572 460 - 234 361 1 448 750 1 003 720
Tilskudd til andres investeringer 4 238 0 4 238 0 4 307
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 30 350 - 7 775 26 100 26 309
Utlån av egne midler 123 156 143 000 - 19 844 271 400 75 330
Avdrag på lån00000
Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 745 810 - 257 742 1 746 250 1 109 666
Tabell 4.3 Utgifter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Justert budsjett for investeringsutgifter var kr 1 746 mill. i 2021, mens regnskapet viser utgifter på kr 1 488 mill.

Av dette utgjorde brutto investeringer i varige driftsmidler kr 1 338 mill. i 2021. Dette er kr 234 mill. lavere enn justert budsjett. I regnskapet inngår også kr 53 mill. tilknyttet prosjekter i Bymiljøpakken og kr 22 mill. knyttet til utbyggingsavtaler nytt sykehus. Dette er tiltak som er regulert i avtaler uten å være innarbeidet i investeringsbudsjettet. Justert for disse forholdene er avviket mot budsjett kr 309 mill. og utgjør om lag 20 %.

Mindreforbruket skyldes blant annet endret fremdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår. Budsjett- og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, fordi avvikene mellom budsjett og regnskap i det enkelte år i stor grad skyldes tidsforskyvninger.

Fremdriften i enkelte investeringsprosjekter har også vært preget av omorganiseringen, som følge av tilbakeføring av kommunale foretak i basisorganisasjonen og implementering av nye systemer.

Tilskudd til andres investeringer gjelder overføring til utbygger i forbindelse med justeringsavtalene1.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP (kr 19,4 mill.), aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (kr 2 mill.) og aksjekjøp til næringsutvikling (kr 0,6 mill.). Avviket fra budsjett skyldes i stor grad et lavere egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettert. I tillegg er det budsjettert med kr 3 mill. til kjøp av aksjer i Bioenergi Finnøy AS, jf. kommunestyrets budsjettvedtak og formannskapets vedtak om tildeling fra vekstfondet 27. august 2020 (sak 131/20). Inngåelse av aksjonæravtale forutsatte at prosjektet var fullfinansiert. Dette kom ikke på plass i 2021 og kjøpet ble ikke gjennomført.

Utlån av egne midler utgjør kr 123 mill. og gjelder utlån av midler til Stavanger utvikling KF (kr 114 mill.), Lervigskvartalet Butikkeiendom AS (kr 6 mill.) og Hinna fotball (kr 3,16 mill.). Avviket fra justert budsjett skyldes i hovedsak lavere behov for utlån av midler til Stavanger utvikling KF.

Investeringsprosjekter 2021

Investeringsprosjekter er ofte flerårige og følges opp mot prosjektets totale kostnadsramme. Likevel skal utgiftene i investeringsregnskapet følges opp årlig mot bevilgningene. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og bruken av disse i budsjettåret.

Kommunens brutto investeringsnivå eksklusive finanstransaksjoner de siste 5 årene fremgår av figur 4.6.

Figur 4.6 Investeringer i varige driftsmidler for tidligere Stavanger kommune i årene 2017-2019, og ny sammenslått kommune fra 2020.

Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,11 mrd. Investeringsnivået i 2021 ble kr 230 mill. høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene. Her inngår også om lag kr 80 mill. i investeringsutgifter som tidligere lå i de fire kommunale foretakene, som nå er innlemmet i basisorganisasjonen. Investeringskostnader tilhørende Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF inngår ikke her.

Bevilgningsoversikt investering del 2 gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2021 og forbruket per prosjekt. Prosjektenes merforbruk / mindreforbruk skyldes i stor grad tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til årets budsjett på prosjektene. Det betyr ikke at investeringsprosjektene går utover vedtatt ramme. Følgelig er slike avvik ikke nærmere begrunnet i rapporteringen.

Figur 4.7 viser hvordan investeringene i varige driftsmidler for kommunen fordeler seg etter formål i 20212.

Figur 4.7 Brutto investeringer 2021 per formål. Alle tall i millioner kroner.

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

Investeringene under kategorien diverse ble på kr 362 mill. i 2021, kr 5 mill. under budsjett.

I regnskapet inngår kr 53 mill. tilknyttet prosjekter i Bymiljøpakken, og kr 22 mill. knyttet til utbyggingsavtaler nytt sykehus. Dette er tiltak som er regulert i avtaler uten å være innarbeidet i investeringsbudsjettet. Justert for disse forhold er utgiftene kr 80 mill. lavere enn budsjettert, som vist i figuren ved søylen Diverse bygg og anlegg justert.

I denne investeringsgruppen har det i 2021 påløpt kostnader til blant annet Schancheholen brannstasjon (kr 88 mill.), Lervig brannstasjon (kr 53 mill.) rehabiliteringen av rådhuset (kr 29,3 mill.), og andre prosjekter knyttet til Lervigskvartalet (kr 22,3 mill.). Det er også flere mindre prosjekter i denne kategorien, blant annet Akropolis mulighetsstudie (kr 1,5 mill.), Søra Bråde biokullanlegg (kr 1,3 mill.) og byggemodning Madla/Revheim (kr 2,9 mill.).

Få prosjekter i denne kategorien hadde et merforbruk mot budsjett i 2021. Blant de større prosjektene hadde Judaberg brannstasjon og IT – datasenter ny arkitektur en forbruksprosent på henholdsvis 103,7 og 110,8. Av prosjekter med mindreforbruk mot årsbudsjett finnes for eksempel ENØK tiltak på kommunale bygg og Schancheholen brannstasjon som endte med en forbruksprosent på henholdsvis 5,2 og 89,8.

Skole

Investeringene i skolebygg i 2021 utgjorde om lag kr 228 mill. og endte noe under budsjettet på kr 284 mill. De største investeringsprosjektene som inngår her er Madlamark skole (kr 150,3 mill.), Tastaveden skole rehabilitering (kr 30 mill.) og Lervig skole (kr 27,6 mill.). Tastaveden og Lervig skole havnet like under budsjett, mens Madlamark skole hadde et mindreforbruk på kr 38,8 mill.

Idrett og utemiljø

Idrett og utemiljø har gjennomført investeringer for kr 205 mill. i 2021. Det gir et mindreforbruk på kr 85 mill. fra budsjett. Her inngår en rekke prosjekter, som for eksempel uteområde på Kannik skole (kr 12,4 mill.), utskiftning av gatelysarmatur (kr 12 mill.) Tou scene uteområde (kr 4,6 mill.) og Lervig idrettshall (kr 5,2 mill.). Det er også flere prosjekter knyttet til kunstgressbaner, blant annet på Lassa (kr 5,7 mill.), Hundvåg (kr 5,6 mill.) og Jarlabanen (kr 5,6 mill.).

Eksempler på prosjekter med avvik mot årsbudsjett er sykkelstrategi / rehabilitering av sykkelruter, som hadde et mindreforbruk på kr 4,5 mill. mot årsbudsjettet på kr 30 mill., og gang- og sykkelsti ved Austre Åmøy, som hadde et forbruk på kr 2 mill. mot budsjettert kr 13,7 mill. Tou scene uteområde hadde et merforbruk på kr 0,7 mill., mens utskifting av gatelysarmatur hadde en merkostnad på kr 1,8 mill. Lervig park hadde også et merforbruk mot årsbudsjettet på kr 2,5 mill.

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Investeringsutgiftene innen vann, avløp og renovasjon er på kr 174 mill. og i tråd med budsjett. De største investeringsprosjektene i 2021 er byomforming, avløp (kr 59,9 mill.), fornyelse og renovering, avløp (kr 37,7 mill.) og fornyelse og renovering, vann (kr 37 mill.).

Helse og velferd

Investeringsutgifter knyttet til helse og velferd utgjorde om lag kr 117 mill. i 2021, noe under budsjettet på kr 131 mill. Her inngår blant annet Solborg-prosjektet (kr 37,1 mill.), Finnøy helse og omsorgssenter (kr 20,3 mill.), utvidelse av Ramsvigtunet (kr 16,3 mill.) og trådløst nettverk for sykehjem (kr 5,8 mill.). Finnøy helse og omsorgssenter har et merforbruk på kr 5,3 mill. mot årsbudsjett, mens prosjekter med mindreforbruk er eksempelvis Solborg-prosjektet med kr 0,7 mill., Ramsvigtunet utvidelse med kr 1,7 mill. og velferdsteknologi, som hadde et mindreforbruk på kr 6,3 mill.

Kirke

Investeringer i kirkebygg i 2021 utgjorde kr 92,5 mill. Kostnadene gjelder rehabilitering av Domkirken og Hundvåg kirke. Domkirken hadde et årsforbruk på kr 59,7 mill. og et mindreforbruk mot årsbudsjett på kr 15,6 mill. Hundvåg kirke fikk et årsforbruk på kr 32,9 mill., som gav et mindreforbruk på kr 8 mill. Tre andre prosjekter hadde også budsjettmidler i 2021, uten at det påløp kostnader for disse i løpet av året. Det gjaldt Tjensvoll og Revheim gravlund og utskiftning av ventilasjonsanlegg på kirker. Samlet budsjett for disse prosjektene var kr 10,7 mill.

Barnehage

I 2021 utgjorde investeringer i barnehager kr 85,5 mill. Kostnadene er i hovedsak knyttet til Teknikken barnehage, med tilhørende kjøp av tomt. Samlet kostnad for prosjektet og tomten var kr 66,8 mill., like under budsjett. Blant de andre prosjektene var barnehagene i Lervig og Strømvik, med et årsforbruk på henholdsvis kr 7,1 mill. og kr 4,1 mill. Prosjektene med størst mindreforbruk sammenlignet med årsbudsjettet var grovgarderober (kr 6,7 mill.) og barnehagen i Strømvik (kr 3,4 mill.).

Bolig

Under kategorien bolig ble det kostnadsført kr 75 mill. i 2021. En stor del av investeringene utgjør kjøp av boliger til vanskeligstilte (kr 47,8 mill.) innenfor budsjettert ramme (avvik på kr 2,2 mill.). Andre prosjekter det ble investert i var bofellesskap i Stokkaveien 33 (kr 7,1 mill.), kjøp av bolig til oppvekst og utdanning (kr 6,1 mill.) og kjøp av bolig fra Stavanger utvikling (kr 7,8 mill.).

Miljø

Prosjekt Forurenset sjøbunn har et årsbudsjett på kr 2,9 mill., men ingen kostnader har påløpt i 2021.

4.2.2 Investeringsinntekter

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Kompensasjon for merverdiavgift -158 923 -211 528 52 605 -201 728 -99 643
Tilskudd fra andre -194 150 -57 223 -136 927 -28 000 -157 174
Salg av varige driftsmidler -25 005 -21 900 -3 105 -16 600 -55 020
Salg av finansielle anleggsmidler -60 0 -60 0 -220
Utdeling fra selskaper00000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -57 974 -69 070 11 096 -78 870 -63 525
Bruk av lån -465 629 -801 273 335 644 -1 060 994 -521 932
Sum investeringsinntekter -901 741 -1 160 994 259 253 -1 386 192 -897 513
Tabell 4.4 Inntekter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

I investeringsinntektene inngår kompensasjon for merverdiavgift, refusjoner og overføringer fra staten og andre, inntekter fra salg av eiendom og anlegg, avdrag på utlån av egne midler og bruk av lån. Samlede investeringsinntekter i 2021 ble på kr 902 mill. og dermed kr 259 mill. lavere enn justert budsjett. Sett bort fra bruk av lån er investeringsinntektene kr 76 mill. høyere enn budsjettert.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 159 mill. og var kr 53 mill. under justert budsjett. Ett lavere investeringsnivå gir lavere kompensasjon.

I 2021 mottok Stavanger kommune kr 194 mill. i tilskudd fra andre. Dette er kr 137 mill. mer en budsjettert. Her inngår refusjoner, tilskudd og overføringer. Årsaken til at inntektene ble høyere enn forventet i 2021 er innbetalinger som kom 1-2 år tidligere enn forventet og inntekter som er regulert i egne avtaler og ikke inngår i budsjettet. Sistnevnte gjelder prosjektene Bymiljøpakken (kr 53 mill.) og anleggsbidrag for nytt sykehus (kr 16 mill.).

Kommunen har i 2021 blant annet mottatt inntekter knyttet til arbeidet med Urban Sjøfront (kr 18 mill.) og Byggemodning Madla Revheim (kr 19 mill.) som var forventet på et senere tidspunkt.  I tillegg mottok kommunen tilskudd fra Husbanken for flere gjennomførte prosjekter enn forutsatt i budsjettet for 2021.

Salgsinntektene fra arealer og bygninger ble kr 25 mill. ved utgangen av året. I salgsinntektene inngår blant annet mottatt oppgjør for salg av to areal på Madla (kr 7,8 mill.), en eiendom på Tasta (kr 1,1 mill.) og to eiendommer i Oltesvik (kr 2,4 mill.). I tillegg er det regnskapsført kr 10,7 mill. i salg av kommunale boliger.

Budsjettert bruk av lån er kr 801,3 mill. Etter foreløpig regnskapsavslutning fremkom et lavere finansieringsbehov for investeringene og bruk av lån på kr 335 mill. ble strøket.

4.2.3 Videreutlån/startlån

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Videreutlån 473 999 520 000 - 46 001 320 000 424 160
Bruk av lån til videreutlån- 473 999 - 520 000 46 001 - 320 000 - 424 160
Avdrag på lån til videreutlån 203 972 156 000 47 972 129 000 180 396
Mottatte avdrag på videreutlån- 222 850 - 156 000 - 66 850 - 129 000 - 180 396
Netto utgifter videreutlån- 18 878 0 18 878 00
Tabell 4.5 Videreutlån 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjett for startlån er i 2021 på kr 520 mill. Gjennom strykninger etter foreløpig regnskapsavslutning er bruk av lån til startlån regnskapsført med kr 474 mill. Årsaken til dette er lavere utlån i 2021 enn forventet.

I tillegg til utbetalte startlån i 2021 har Stavanger kommune forhåndsgodkjent kr 113,1 mill. i startlån per 31. desember 2021. Basert på historiske data anslås det at om lag 40 % av forhåndsgodkjente lån kommer til utbetaling. Det avhenger blant annet av tilgang på boliger i markedet innenfor tidsrommet med forhåndsgodkjenning.

Avviket mellom mottatte og innbetalte avdrag på kr 18,9 mill. er mottatte avdrag som kom i desember. Avdragene er avsatt på bundne investeringsfond og vil innbetales til Husbanken påfølgende år.

4.2.4 Overføring fra drift og avsetninger

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Overføring fra drift- 442 566 - 440 872 - 1 694 - 216 114 - 252 298
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 19 061 0- 2 708
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond- 143 944 - 143 944 0- 143 944 42 852
Dekning av tidligere års udekket beløp00000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 567 449 - 584 816 17 367 - 360 058 - 212 153
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00000
Tabell 4.6 Overføring fra drift og avsetninger i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Overføring fra drift og bruk av ubundne investeringsfond utgjorde kr 587 mill. i 2021. Om lag kr 19 mill. er satt av på bundne investeringsfond og vil benyttes til nedbetaling av startlån som omtalt i kap 4.2.3. Samlet ga dette kr 567 mill. til finansiering av investeringene.

Budsjettert overføring fra drift er økt med kr 225 mill. gjennom året, fra kr 216 mill. til kr 441 mill. I tillegg er det regnskapsført en teknisk justering på kr 1,7 mill.

Bruk av ubundne investeringsfond på kr 144 mill. er regnskapsført i tråd med budsjett. Dette er ubrukte midler fra foregående år som er avsatt til finansiering av investeringer i 2021. Det er ikke avsatt nye midler til 2022.