Årsrapport 2021

4.1.6 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond

Et disposisjonsfond gir en økonomisk robusthet til å møte den betydelige risikoen som ligger i den samlede tjenesteutøvelsen og i investeringsprosjektene til en kommune. I tillegg gir det økonomisk handlekraft når forutsetningene endrer seg raskt i uønsket retning. Disposisjonsfullmakten og ansvar for fondsnivå ligger hos kommunestyret.

Kommunestyret i Stavanger kommune har vedtatt at disposisjonsfond bør utgjøre minimum 6 % av driftsinntektene. Målet har vært gjeldende fra kommunesammenslåingsprosessen i 2019.

Stavanger kommune oppnådde disposisjonsfond på 13,4 % av driftsinntektene ved utgangen av 2021. Økningen innebærer at driftsinntektene i 2021 i større grad dekket de løpende driftsutgiftene, og i tillegg kunne bidra til å finansiere investeringene slik kommunestyret forutsatte ved budsjettbehandlingen. Resterende midler har styrket kommunens fond.

Til sammenligning er gjennomsnittlig nivå på 12,6 % for alle kommunene (ureviderte tall 2021).

Selv om lokalt anbefalt nivå er oppnådd, viser den historiske utviklingen og ikke minst usikkerheten som har rådd i løpet av koronapandemien hvor viktig det er å bygge opp disposisjonsfond i gode tider, for å skape handlekraft både nå og i fremtiden. I tillegg skal fondet dekke planlagte, men ennå ikke gjennomførte, oppdrag som kommunestyret allerede har vedtatt. Herunder at kr 200 mill. av fondsmidlene skal brukes til nedbetaling av gjeld i 2022.

Se nærmere omtale om sammensetningen av fondene og årets bevegelser i avsnitt 4.4.2.

Figur 4.5 Disposisjonsfond (tall i mill.) i prosent av driftsinntekter i perioden 2013-2021. Historiske tall er sammenslått til nye Stavanger kommune.