Årsrapport 2021

4.1.1 Finansielle måltall

Kommuneloven stiller krav til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid og til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Kommunestyret i Stavanger kommune har vedtatt fem viktige finansielle målsettinger for arbeidet med Handlings- og økonomiplan 2021-2024. Målene kommer fram av tabell 4.1.

Finansielle måltall MålRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene> 2 %7,6 %3,2 %1,9 %3,8 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene< 11-12 %10 %13 %13 %9 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %75 %59 %46 %57 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %62 %65 %72 %65 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene> 6 %13,4 %8,5 %7,1 %9,0 %
Tabell 4.1 Finansielle måltall (eksklusiv kommunale foretak)
Last ned tabelldata (Excel)

De finansielle målene skal være førende for de økonomiske prioriteringene. De skal bidra til å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring. Målene kan avvike i det enkelte budsjett- eller regnskapsår, men må oppnås over tid for å skape en robust og bærekraftig økonomi. Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen.

Målene gjelder for kommunekassen. Kommunale foretak inngår i den samlede juridiske enhet og kan ikke avvike vesentlig uten at det påvirker kommunekassens økonomi. Nærmere omtale av konsoliderte måltall finnes i kapittel 4.7.2. Kommunestyret er ansvarlig for den samlede økonomien.

Netto driftsresultat ble på 7,6 % og er betydelige bedre enn budsjettert i 2021. Målet er minimum 2,0 %. Egenfinansieringsgraden ble 75 % og innfrir kommunens langsiktige målsetning på minimum 50 %. Gjeldsgraden havnet på 62 % og noe over målet om lavere enn 60 %. Investeringene utgjorde 10 % av driftsinntektene i 2021. Årsoppgjørsdisposisjonene førte til et styrket disposisjonsfond og nivået havnet på 13,4 % av driftsinntektene. Samtlige måloppnåelser ble bedre enn budsjettert, og alle utenom gjeldsgraden er på ønsket nivå.