Årsrapport 2021

3.3.2 Nærmere om aktivitetene

I det følgende belyses pågående aktiviteter for noen av tiltakene i klimabudsjettet. Veitrafikk er den største utslippssektoren i Stavanger, og det pågår flere tiltak for å redusere utslippene.

Veitrafikk:

 • På plansiden arbeider kommunen med å revidere kommuneplanens arealdel, hvor plangrunnlagets strategi for bærekraftig transport og mobilitet er utarbeidet. Det pågår også oppdatering av kommunens ladestrategi.
 • For å tilrettelegge for nullvekst i personbiltrafikken pågår det blant annet arbeid for å etablere fire nye mobilitetspunkt, i tillegg til punktet som ble etablert i 2020. I 2021 fikk tre aktører løyve til å leie ut til sammen 750 elektriske sparkesykler. 27 av 37 planlagte parkeringsplasser for bildeling er nå reservert, og det er satt i gang et arbeid for å utrede null- og lavutslippssoner i Stavanger kommune. Sykkelbyen Stavanger utvikles videre, og det har vært aktiviteter for å motivere befolkningen for endrede vaner, herunder gjennomføring av kampanjen Beintøft og mobilitetsuke.
 • For å tilrettelegge for utslippsfri transport har kommunen i 2021 hatt en støtteordning til ladeanlegg i borettslag og sameier, samt støtte til elbillading i bedrifter for lading av el-varebiler. Behovet for videreføring og eventuell revidering av ordningene vil vurderes i forbindelse med avsetning av midlene i klima- og miljøfondet. Innenfor anskaffelser har det vært en stor økning i avtaler med krav til utslippsfri varelevering, for eksempel for leveranse av medisinsk forbruksmateriell hvor to nullutslippslastebiler brukes. Det er også stilt krav om utslippsfri transport for kommunens tømrertjenester og transport til/fra dagsenter og aktivitetssentre. For egen bilpark har det vært en økning fra 48 prosent elbilandel i 2020 til 53 prosent i 2021. Medregnet kjøretøy på biogass er kommunens kjøretøypark 58 prosent fossilfri.

Sjøfart:

 • For å nå klimamålene for Stavanger er det behov for at utslippene fra sjøfart reduseres, f.eks. gjennom bruk av landstrømanlegg. Reguleringsplan for landstrømanlegg for cruiseskip, under Bjergstedparken, er lagt på høring med frist 18. februar 2022.
 • Prosjekt er igangsatt høsten 2021 for å øke kunnskapsgrunnlaget og kartlegge kommunens handlingsrom innenfor sjøfart. Prosjektet er delfinansiert av Klimasats.

Oppvarming:

 • Forprosjekt for Søra Bråde biokullanlegg er ferdigstilt og lagt fram for utvalg for miljø og utbygging 26. januar 2022.
 • Lyse Neo AS har sent søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å innlemme Stavanger sentrum og Bjergsted i sitt konsesjonsområde for fjernvarme samt å legge fjernvarmerør fra Paradis til Stavanger sentrum og videre til Bjergsted. Gjennomføring av prosjektet vil medføre utfasing av naturgassbruk i Bjergsted. Prosjektet kan også føre til utslippsreduksjoner da det tilbys tilkobling til eksisterende bygg langs infrastrukturen som i dag benytter naturgass.
 • Lyse Neo AS opplyser om at flere tidligere kunder av naturgass har gått over til propan i løpet av vinteren. Bakgrunnen for dette er høy markedspris for naturgass. Propan har noe høyere utslipp av klimagasser per kWh enn naturgass.

Annen mobil forbrenning:

 • Stavanger kommune har en målsetning om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser fra 2025, og det vil kreve betydelig innsats fremover for å nå dette målet. Høsten 2021 ble det gjennomført en markedsdialog blant leverandørene, og det arbeides videre med å utarbeide tildelingskriterier og vilkår for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser for bruk i fremtidige prosjektutlysninger innen bygg- og anleggsarbeid.
 • Kommunen har fått støtte gjennom Klimasats-ordningen til to prosjekter innenfor utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Det ene gjelder støtte til merkostnaden ved leasing av elektrisk gravemaskin, og det andre til gjennomføring av pilotprosjekt for utslippsfri anleggsplass.
 • Nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner (avgiftsfri diesel/anleggsdiesel) foreslås innført fra 1. juli 2022. Forskrift var på høring til 13. mars 2022.

Til tross for god fremdrift for klimaarbeidet i 2021, forventes det å være et fortsatt gap for måloppnåelse om 80 prosent utslippsreduksjon fra 2015 til 2030. I forbindelse med pågående revidering av handlingsplan for klima og miljø kartlegges ytterligere og forsterkede klima- og miljøtiltak. Revidert plan vil bli lagt fram for politisk behandling i 2022. Måloppnåelse vil også avhenge av faktorer utover kommunens handlingsrom. Dette omtales i årsrapporten for klima og miljø, som også viser status og måleindikatorer for flere klima- og miljøparametere.