Årsrapport 2021

3.3.1 Indikatorer som viser utviklingstrend

Indikatorsettet i tabell 3.2 viser utvikling for utvalgte nøkkelparametere som har tilknytning til hvordan utslippstallene for 2021 fra Miljødirektoratet kan bli. Alle tallene i tabellen er helårsvirkninger.  Utslippsnivået i kommunen vil imidlertid avhenge av faktorer som ikke fanges opp av parameterne. Videre vurderinger av utslippsutvikling fra 2020 til 2021 må derfor avvente publisering av miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner ved årsskiftet

SektorIndiktator/nøkkeltall201920202021Prosentvis endring

2019-2020
Prosentvis endring

2020-2021
 
VeitrafikkBompasseringer Nord-Jæren, ÅDT207 866187 218189 928-10 %1 %Bymiljøpakken
 Elbilandel av kjøretøyparken, personbil, Stavanger14,00 %17,00 %21,50 %21 %26 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
 Elbilandel av kjøretøyparken, varebil, Stavanger2,20 %2,90 %4,30 %32 %48 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
 Elbilandel av nybilsalget av personbil, Stavanger55,60 %60,70 %69,30 %9 %14 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
 Elbilandel av nybilsalget av varebiler, Stavanger8,20 %8,40 %21,00 %2 %150 %Opplysningskontoret

for veitrafikk
Sjøfart Havner i Stavanger - utvikling for antall anløp 22 95316 29320 314-29 %25 %Kystverket,

Havbase.no
OppvarmingStasjonært salg av biogass, GWh 21,422,5195 %-15 %Lyse
 Stasjonært salg av naturgass, GWh 202,8187,8208,4-7 %11 %Lyse
AvfallMengde restavfall levert til IVAR IKS sitt sorteringsanlegg, tonn 17 875,520 464,219 059,614 %-7 %Stavanger kommune/

IVAR
Tabell 3.2 Nøkkelparametere per sektor for 2019 til 2021.
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedpunkter og merknader til utviklingen

Biltrafikken gjennom bomringene på Nord-Jæren har økt med 1 prosent fra 2020 til 2021. Det forventes imidlertid at den sterke økningen i elbilandelen vil bidra til fortsatt reduserte utslipp fra veitrafikk også i 2021. Veitrafikk er den største utslippssektoren i Stavanger kommune, med 32 prosent av klimagassutslippene.

Sjøfart utgjør den nest største utslippskategorien. For sjøfartssektoren har det vært en økning i antall anløp siden 2020, som nå er tilbake på et nivå som før pandemien. Dette skyldes imidlertid en økning i industrirelaterte anløp, mens cruisetrafikken fortsatt er betydelig redusert. Fartøy som ikke legger til havn i Stavanger fanges ikke opp av parameteren, og disse kan bidra med betydelige klimagassutslipp i Stavangers farvann, for eksempel fra store skip eller rigger som har opphold i Åmøyfjorden.

Salg av biogass har hatt en nedgang i forhold til året før, mens salg av naturgass har hatt en økning. Volumene vil ha en variasjon fra år til år, og økt naturgassforbruk kan ses i sammenheng med den kalde vinteren i 2021. Med bakgrunn i dette ventes en liten økning i klimagassutslipp fra oppvarming i 2021.

Mengde restavfall levert til IVAR IKS sitt sorteringsanlegg er redusert med 7 prosent fra 2020 til 2021.