Årsrapport 2021

3.1 Innledning

Miljødirektoratets klimagassregnskap for kommuner
Miljødirektoratets klimagassregnskap for kommuner er lagt til grunn for å vurdere måloppnåelse. Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene karbondioksid (CO₂), metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. De tre gassene blir omregnet til «CO2-ekvivalenter», basert på deres evne til å varme opp atmosfæren. Regnskapet omfatter de direkte utslippene som finner sted innenfor kommunens geografiske grense. Denne avgrensningen er i henhold til anbefalinger i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Miljødirektoratets utslippsregnskap for kommuner oppdateres årlig. Regnskapet for 2021 vil først være tilgjengelig rundt årsskiftet 2022-2023.

I Handlings- og økonomiplanen 2021-2024 er det for 2021 skissert ulike klimagasstiltak med en samlet reduksjon på 25 500 tonn CO2-ekvivalenter. Disse inngår i kommunens klimabudsjett. Ansvar for tiltakene gjelder både kommunen selv, samt innbyggere, næringsliv, og andre offentlige aktører som hver for seg og sammen må yte en innsats for å lykkes. Det er knyttet noe usikkerhet rundt klimabudsjettet og forventede effekter av tiltakene, jamfør omtale i kapittel 3 i Handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Til oppfølging av kommunens klimagassbudsjett benyttes data fra Miljødirektoratets klimagassregnskap for kommuner. Tallene frigis først ett år i etterkant og klimabudsjettet for 2021 kan først følges opp om ett år. Årsrapporten tar følgelig utgangspunkt i tall for 2020 når det gjelder klimagassutslipp.