Årsrapport 2021

2.5 Regionmotoren

Utvikling og omstilling i næringslivet

Kommunens næringsarbeid er styrket med flere ressurser.  Dette har gitt gode resultater når det gjelder markedsføringen av Stavangerregionen, omstilling til rollen som energi- og teknologihovedstad og i samarbeidet med andre kommuner og samarbeidspartnere. Flere prosjekter er etablert for å styrke den regionale næringsutviklingen.

Stavanger er landets fjerde største havbrukskommune, og arbeidet med havbruk er styrket blant annet når det gjelder fremtidige rammevilkår. Kommunen har lagt vekt på å være en god vertskapskommune for næringslivet både lokalt, regionalt og internasjonalt på tross av at koronapandemien satte sitt preg på næringsarbeidet også i året som gikk. Regionen er løftet fram som et attraktivt bo- og arbeidssted.

Videreutvikling av en sterk og attraktiv kunnskapsregion

Stavanger kommune er opptatt av å være et godt vertskap for forsknings- og utdanningsinstitusjoner, dette som grunnlag for god næringsutvikling. Beste vertskapskommune er et av de fire strategiske grepene for å gjennomføre den nye næringsstrategien kommunestyret vedtok i sak 49/21.

Stimulere til økt forskning og innovasjon

Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap gjennom forskning for, i og med kommunene, som et bidrag til beslutningstøtte og tjenesteutvikling i kommunene.

Klyngesamarbeidet for forskning innen helse- og omsorgsområdet i Sør-Rogaland, der Stavanger har rollen som motorkommune, pågår fremdeles. En forutsetning for denne satsingen er at det etableres et formelt samarbeid mellom kommunene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Klyngen har i løpet av 2021 hatt drøftinger med Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger og med ViD Vitenskapelige Høgskole om et fremtidig samarbeid. Klyngesamarbeidet har etablert et prosjekt om kunnskapsbasert praksis, som system for tjeneste- og kvalitetsutvikling.

Tjenesteutvikling innen rus- og psykisk helse

Forskningsprosjektet ROP-MUNICIPAL startet opp i august. Prosjektet skal gi ny kunnskap om effektive tilnærminger og måter å gi botilbud og tjenester på til mennesker med samtidig alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet (ROP), voldsrisiko og som tidvis avviser hjelp. Det er blant annet gjennomført en kunnskapsoppsummering og arbeidet med å forankre forskningen i praksisfeltet. To stipendiater og fem masterstudenter er knyttet til prosjektet.

I 2020-2021 gjennomførte kommunen et prosjekt som omfatter ambulante oppfølgingstjenester til mennesker med rusmiddelavhengighet, med eller uten samtidige psykiske lidelser. Prosjektet er en oppfølging av tiltak i kommunens planer for rus- og psykisk helsearbeid. Formålet med prosjektet var å kartlegge dagens ambulante oppfølgingstjenester, og å utarbeide forslag til en organisering som i større grad samler tjenestene i en felles enhet. Beslutning vil bli tatt i løpet av første halvår 2022.

Sentrum og sentrumsnære områder

Byromsstrategien, som følger opp sentrumsplanen, ligger til grunn for utvikling av by- og gaterom i sentrum. Planen ble endelig vedtatt i kommunestyret høsten 2021 .

Det ble utarbeidet en lysplan for Stavanger sentrum som ble vedtatt av Kommunalutvalget i 2021. Lysplanen vil legges til grunn for videre arbeid med belysning i sentrum. Planen vant norsk lyspris i regi av belysningsorganisasjonen Lyskultur.

Stavanger kommune arrangerte i mars 2021 den årlige internasjonale lyskonferansen City under Microscope i samarbeid med lysnettverket LUCI. Den digitale konferansen ble filmet i sentrum, og nådde 300 deltakere fra 40 land i hele verden.

Planprogrammet for Holmen og Østre havn, som følger opp sentrumsplanen og samler kunnskap og definerer prosesser for en kommende utvikling av disse områdene, var på høring fram til slutten av november. Arbeidet med planprogram Holmen og Østre havn kan følges på denne siden.

Sentrumsarbeidet ble styrket med en ny stilling som sentrumskoordinator. I 2021 har sentrumskoordinatoren jobbet med bl.a. Akropolisvisjonen, selvkjørende busser, sjøbad i sentrum og gjennomføring av sentrumsplanens trafikale endringer for biler, busser og sykler. Samarbeid mellom kommunen og private aktører er viktig for å styrke Stavanger sentrum som regionmotor.

Å leve av kunst og kultur

Det har vært arbeidet med fornying av tilskuddsforvaltningen i 2021.

Kommunal utbygging både innendørs og av uteområder til Tou er ferdigstilt, og 20-årsmarkering er gjennomført sommeren 2021.

Stavanger 2025

Byens og kirkens 900 års-jubileum, Stavanger 2025, har inngått avtaler med sentrale aktører som skal delta i jubileumsarbeidet. Kommunikasjon står sentralt i forarbeidet til feiringen.

Akropolis-visjonen

Stavanger kommune arbeider sammen med kulturinstitusjonene, fylkeskommunen og staten med prosjektutvikling fram mot endelig investeringsbeslutning for Akropolis-visjonen.