Årsrapport 2021

2.3 Nytt plansystem

Kommuneplanen, som består av samfunnsdelen og arealdelen, er styrende for kommunens planlegging og virksomhet. Samfunnsdelen handler om hvordan kommunen skal få til ønsket samfunnsutvikling de neste 15 årene, og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftmål. Arealdelen gir overordnede føringer for arealutviklingen i kommunen, slik at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen. For eksempel sier den noe om hvor det skal bygges boliger, hvor det skal foregå næringsvirksomhet og handel, hvor det skal være grøntområder, og hvordan en skal komme seg rundt omkring.

Kommunen har gjort omfattende grep for å styrke samfunnsdelen og øvrige planer som styringsverktøy. Dette er blitt lagt merke til nasjonalt.

Det er også gjort grep for å styrke samfunnsdelen som kommunens overordnede utviklingsstrategi. Det pågår nå utvikling av en ny arealstrategi, som skal bidra til en tydeligere kopling mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk. Forslag til arealstrategi ble foreløpig behandlet av kommunalutvalget i september 2021. Den legger føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Les mer om arbeidet med ny arealdel for hele Stavanger kommune her: www.stavanger.kommune.no/stavanger2040

Handlings- og økonomiplanen (HØP) er handlingsdelen til kommuneplanen. Den inneholder et mer detaljert bilde av satsingsområdene i kommuneplanen for de fire neste årene, og et detaljert årsbudsjett for det første året i planperioden Ved utarbeidingen av handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble tilknytningen til kommuneplanen forsterket.

Det er opprettet et planforum der alle tjenesteområdene og stabsområder er representert. Formålet er blant annet å dele informasjon om pågående planarbeid for bedre tverrfaglig koordinering, og å bidra til kompetanseheving innen planarbeid.

Stavanger har fått midler fra KS Program for storbyrettet forskning, for å undersøke hvordan samspillet mellom politikk og administrasjon kan bidra til at strategiske planer blir enda bedre styringsverktøy.

Det er besluttet å etablere et eget samarbeidsopplegg for å synliggjøre koplingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og FNs bærekraftmål, samt å jobbe systematisk med implementering av samfunnsdelen i hele organisasjonen inkludert veiledning i planarbeid.