Årsrapport 2021

14.3 Konsolidert regnskap 2021

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRegnskap 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter   
1 Rammetilskudd 2 883 0622 948 128
2 Inntekts- og formuesskatt 6 300 7735 548 456
3 Eiendomsskatt 306 912215 890
4 Andre skatteinntekter 00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 322 260374 842
6 Overføringer og tilskudd fra andre 1 509 3321 352 046
7 Brukerbetalinger 447 256442 139
8 Salgs- og leieinntekter 1 364 9381 243 209
9 Sum driftsinntekter 13 134 53212 124 711
Driftsutgifter   
10 Lønnsutgifter 5 926 3665 705 757
11 Sosiale utgifter91 463 7731 373 359
12 Kjøp av varer og tjenester 3 568 9413 379 966
13 Overføringer og tilskudd til andre 1 047 346970 588
14 Avskrivninger4592 657586 005
15 Sum driftsutgifter 12 599 08312 015 675
16 Brutto driftsresultat 535 450109 036
Finansinntekter/-utgifter   
17 Renteinntekter 108 875118 846
18 Utbytter 293 609277 857
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 78 8855 576
20 Renteutgifter 217 329234 429
21 Avdrag på lån 368 476371 439
22 Netto finansutgifter 104 436203 590
23 Motpost avskrivninger 592 657586 005
24 Netto driftsresultat 1 023 670491 451
Disp. eller dekning av netto driftsresultat   
25 Overføring til investering 464 323270 831
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond10-2 578121 883
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 561 925268 943
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0-175 191
28 Dekning av tidligere års merforbruk 04 984
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 1 023 670491 451
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 00
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investeringNoteRegnskap 2021Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 1 493 6601 123 404
2 Tilskudd til andres investeringer 4 2384 286
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 70828 044
4 Utlån av egne midler 9 1560
5 Avdrag på lån 00
6 Sum investeringsutgifter 1 529 7621 155 734
7 Kompensasjon for merverdiavgift 158 923107 852
8 Tilskudd fra andre 194 150165 020
9 Salg av varige driftsmidler 25 00555 121
10 Salg av finansielle anleggsmidler 60220
11 Utdeling fra selskaper 00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 57 97463 875
13 Bruk av lån 465 629523 511
14 Sum investeringsinntekter 901 741915 599
15 Videreutlån 473 999424 160
16 Bruk av lån til videreutlån -473 999-424 160
17 Avdrag på lån til videreutlån8203 972180 396
18 Mottatte avdrag på videreutlån8-222 850-180 396
19 Netto utgifter videreutlån -18 8780
20 Overføring fra drift 464 323270 831
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond10-19 0612 708
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 163 881-19 339
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0-14 064
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger eller bruk av fond 609 143240 136
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 00
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote31.12.202131.12.2020
A. Anleggsmidler  35 204 063 34 116 308
I. Varige driftsmidler  18 206 332 17 481 774
1. Faste eiendommer og anlegg4 17 344 121 16 628 910
2. Utstyr, maskiner og transportmidler4 862 211 852 864
II. Finansielle anleggsmidler  5 128 348 4 916 664
1. Aksjer og andeler5 1 812 043 1 789 745
2. Obligasjoner 00
3. Utlån  3 316 305 3 126 919
III. Immaterielle eiendeler 00
IV. Pensjonsmidler9 11 869 383 11 717 870
B. Omløpsmidler2 5 272 564 4 162 797
I. Bankinnskudd  2 985 891 2 252 099
II. Finansielle omløpsmidler  673 526 620 067
1. Aksjer og andeler 00
2. Obligasjoner6 673 526 620 067
3. Sertifikater 00
4. Derivater 00
III. Kortsiktige fordringer  1 613 148 1 290 632
1. Kundefordringer  275 284 250 168
2. Andre kortsiktige fordringer  523 216 486 715
3. Premieavvik  814 648 553 749
Sum eiendeler  40 476 627 38 279 105
EGENKAPITAL OG GJELD   
C. Egenkapital  15 791 135 14 300 780
I. Egenkapital drift  2 076 617 1 506 249
1. Disposisjonsfond  1 821 139 1 248 193
2. Bundne driftsfond10 255 478 258 056
3. Merforbruk i driftsregnskapet 00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 00
II. Egenkapital investering  229 143 354 026
1. Ubundet investeringsfond  134 330 278 274
2. Bundne investeringsfond10 94 813 75 752
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 00
III. Annen egenkapital  13 485 375 12 440 505
1. Kapitalkonto3 13 527 826 12 367 951
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift - 42 451 72 555
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 00
D. Langsiktig gjeld  22 531 657 22 108 805
I. Lån7 10 706 343 9 953 688
1. Gjeld til kredittinstitusjoner  2 977 343 3 023 688
2. Obligasjonslån  7 630 000 6 930 000
3. Sertifikatlån  99 000 0
II. Pensjonsforpliktelse9 11 825 314 12 155 117
E. Kortsiktig gjeld  2 153 835 1 869 520
I. Kortsiktig gjeld2 2 153 835 1 869 520
1. Leverandørgjeld  528 359 424 471
2. Likviditetslån 00
3. Derivater 00
4. Annen kortsiktig gjeld  1 625 476 1 445 049
5. Premieavvik 00
Sum egenkapital og gjeld  40 476 627 38 279 105
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemidler  880 548 501 026
II. Andre memoriakonti  72 615 21 066
III. Motkonto for memoriakontiene - 953 163 - 522 092
Last ned tabelldata (Excel)