Årsrapport 2021

14.1 Årsregnskap 2021

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter     
1. Rammetilskudd  2 883 062 2 850 445 2 751 297 2 948 128
2. Inntekts- og formuesskatt  6 300 773 6 230 000 5 857 000 5 548 456
3. Eiendomsskatt  306 912 302 000 297 000 215 890
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten  322 260 296 051 219 643 369 902
6. Overføringer og tilskudd fra andre  1 484 934 1 057 190 886 861 1 338 085
I) Mottatte konserininterne avdrag  2 500 2 550 23 700 23 652
7. Brukerbetalinger19 447 256 450 090 507 970 442 139
8. Salgs- og leieinntekter  1 264 659 1 228 118 850 383 876 796
9. Sum driftsinntekter  13 012 356 12 416 444 11 393 854 11 763 047
Driftsutgifter     
10. Lønnsutgifter20 5 897 625 5 635 096 5 291 168 5 373 497
11. Sosiale utgifter11,20 1 453 666 1 556 435 1 395 454 1 276 222
12. Kjøp av varer og tjenester21 3 537 531 3 769 260 3 477 323 3 479 650
13. Overføringer og tilskudd til andre  1 046 799 886 700 801 728 1 025 198
14. Avskrivninger4 578 610 560 339 336 144 530 203
15 Sum driftsutgifter  12 514 231 12 407 831 11 301 817 11 684 770
16 Brutto driftsresultat  498 125 8 613 92 037 78 278
Finansinntekter/-utgifter     
17. Renteinntekter  108 958 102 073 121 283 136 100
18. Utbytter5 291 609 295 050 297 400 277 857
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  78 383 10 800 0 6 744
20. Renteutgifter - 216 022 - 226 165 - 241 879 - 232 345
21. Avdrag på lån10- 351 702 - 357 227 - 386 927 - 348 950
22 Netto finansutgifter - 88 774 - 175 469 - 210 123 - 160 593
23 Motpost avskrivninger  578 610 560 339 336 144 530 203
24 Netto driftsresultat  987 961 393 483 218 058 447 888
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:     
25. Overføring til investering  442 566 440 872 216 114 252 298
26. Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond13,14- 2 578 - 144 796 5 716 101 378
27. Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond  547 973 97 407 - 3 772 262 136
28. Bruk av tidligere års mindreforbruk 000- 167 924
29. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat  987 961 393 483 218 058 447 888
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0000
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-9

DriftRegnskap 2021Justert budsjett 2021Strykning - henvisning til forskrift
Netto Driftsresultat- 987 961 - 393 483  
Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond- 2 578 - 144 796  
Herav avsetninger til bundne driftsfond 172 855 9 459  
Herav bruk av bundne driftsfond- 175 433 - 154 255  
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 442 566 440 872  
Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 161 575 97 407  
Herav avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 170 707  
Herav bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 73 300 - 73 300  
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk00 
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)- 386 398 0 
Strykning av bruk av disposisjonsfond 73 300  § 4-3, første ledd
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger- 313 098 0 
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 313 098  § 4-3, andre ledd
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00 
Last ned tabelldata (Excel)
InvesteringRegnskap 2021Justert budsjett 2021Strykning - henvisning til forskrift
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån 1 507 077 1 906 089  
Netto avsetning til og bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 
Herav avsetninger til bundne investeringsfond 21 218 0 
Herav bruk av bundne investeringsfond- 2 157 0 
Budsjettert bruk av lån- 1 321 273 - 1 321 273  
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 442 566 - 440 872  
Netto avsetning til og bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 143 944 - 143 944  
Herav avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter00 
Herav bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 143 944 - 143 944  
Dekning av tidligere års udekket beløp00 
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)- 381 645 0 
Strykning av bruk av lån 381 645   
Herav strykning av bruk av lån - startlån 46 001  § 4-1, fjerde ledd, bokstav b
Herav strykning av bruk av lån - lån til egne investeringer 335 644  § 4-6, første ledd, bokstav a
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger00 
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00 
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt drift del 1

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. leddRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1. Rammetilskudd 2 883 062 2 850 445 2 751 297 2 948 128
2. Inntekts- og formueskatt 6 300 773 6 230 000 5 857 000 5 548 456
3. Eiendomsskatt 306 912 302 000 297 000 215 890
4. Andre generelle driftsinntekter 271 520 233 536 264 201 409 252
5. Sum generelle driftsinntekter 9 762 267 9 615 981 9 169 498 9 121 727
6. Sum bevilgninger drift, netto 8 686 409 9 047 005 8 741 272 8 513 565
7. Avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203
8. Sum netto driftsutgifter 9 265 018 9 607 344 9 077 416 9 043 769
9. Brutto driftsresultat 497 249 8 637 92 082 77 958
10. Renteinntekter 108 886 102 028 121 238 136 048
11. Utbytter 291 609 295 050 297 400 277 857
12. Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 78 383 10 800 0 6 744
13. Renteutgifter 215 074 226 144 241 879 231 973
14. Avdrag på lån 351 702 357 227 386 927 348 950
15. Netto finansutgifter- 87 897 - 175 493 - 210 168 - 160 273
16. Motpost avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203
17. Netto driftsresultat 987 961 393 483 218 058 447 888
Disponering eller dekning av netto driftsresultat    
18. Overføring til investering 442 566 440 872 216 114 252 298
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond- 2 578 - 144 796 5 716 101 378
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 547 973 97 407 - 3 772 262 136
21. Bruk av tidligere års mindreforbruk000- 167 924
22. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 987 961 393 483 218 058 447 888
23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)0000
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt drift del 2

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2. leddRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Oppvekst og utdanning    
Stab oppvekst og utdanning 36 358 39 730 37 179 36 077
Barnehage 1 200 591 1 209 759 1 151 630 1 182 931
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 60 511 52 519 86 097 104 451
Grunnskole 1 667 671 1 661 683 1 608 415 1 593 680
Johannes læringssenter 109 398 110 024 98 822 112 785
Stavanger kulturskole 47 493 47 706 44 394 43 613
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 60 639 61 313 48 433 49 655
Ungdom og fritid 58 849 61 032 74 802 63 563
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 107 947 105 936 86 492 97 309
EMbo 37 442 37 762 36 959 44 731
Barnevernstjenesten 249 060 260 353 260 089 264 305
Sum oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 3 533 312 3 593 100
Helse og velferd    
Stab helse og velferd 57 459 53 713 39 137 63 679
Helse- og velferdskontor 339 088 315 590 318 674 322 166
NAV 354 723 350 885 332 659 348 946
Fysio- og ergoterapitjenesten 75 171 75 158 69 969 77 390
Helsehuset i Stavanger 21 479 22 847 22 262 23 734
Hjemmebaserte tjenester 467 862 465 304 373 741 455 216
OBS-teamet 4 950 5 032 4 856 5 616
Bofellesskap 569 173 563 270 548 550 528 982
Alders- og sykehjem 890 891 896 394 864 025 868 555
Helse- og omsorgssenter 90 872 87 393 87 247 89 938
Stavanger legevakt 97 193 93 104 66 221 76 202
Vaksinasjon 50 351 55 070 00
Rehabiliteringsseksjonen 59 311 62 006 58 358 58 988
Arbeidstreningssenteret 15 429 15 574 15 697 14 610
Boligkontoret 8 548 8 644 7 954 8 304
Flyktningtjenesten 78 396 84 476 97 020 102 348
Dagsenter og avlastning 219 915 224 468 186 603 209 728
Tekniske hjemmetjenester 5 895 7 961 7 251 7 135
Krisesenteret i Stavanger 13 905 13 885 13 157 12 991
Sentrale midler levekår- 158 630 - 161 751 - 109 234 - 176 204
Sentrale midler legetjeneste 151 532 143 688 122 845 131 031
Sum helse og velferd 3 413 513 3 382 711 3 126 992 3 229 353
By- og samfunnsplanlegging    
Stab by- og samfunnsplanlegging 9 144 10 673 7 648 11 819
Byggesaksavdelingen 4 143 4 054 4 660 3 936
Byutvikling 37 208 32 591 25 255 27 698
Beredskap og samfunnsutvikling 11 150 11 499 16 990 11 726
Kart og digitale tjenester 18 602 19 508 17 301 17 401
Sum by- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 71 854 72 581
Bymiljø og utbygging    
Stab BMU 5 731 8 250 11 310 7 654
Klima og miljø 8 162 10 789 8 387 1 298
Juridisk 10 907 11 881 11 040 386
Eiendom 213 830 250 774 302 211 296 942
Idrett og utemiljø 296 549 311 433 268 859 295 325
Utbygging 13 161 13 650 4 249 8 661
Vann, avløp, slam og renovasjon 19 992 131 131 28 693
Sum bymiljø og utbygging 568 331 606 908 606 187 638 958
Innbygger- og samfunnskontakt    
Stab innbygger- og samfunnskontakt 7 623 5 841 4 285 4 327
Smartby 13 450 14 039 13 838 11 842
Næring 31 741 40 891 34 510 34 381
Kommunikasjon 12 384 13 176 10 550 10 995
Kultur 152 781 155 003 188 269 192 339
Innbyggerdialog 25 426 28 936 27 736 29 202
Politisk sekretariat 11 298 15 995 15 487 10 892
Sølvberget 32 411 30 399 00
Sum innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 294 675 293 977
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner    
Kommunedirektør 10 563 10 396 3 845 14 374
Kommuneadvokat 7 184 7 421 7 244 6 233
Innovasjon og støttetjenester 258 612 267 490 261 138 268 505
Økonomi og organisasjon 77 900 86 189 89 726 68 609
Sum kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 354 260 371 496 361 953 357 721
Sum felles inntekter og utgifter 381 898 553 227 747 721 375 193
Sum 8 721 323 8 944 764 8 742 694 8 560 883
Herav    
Avskrivninger- 578 610 - 560 339 - 336 144 - 530 203
Motpost avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 37 865 - 99 291 6 094 53 918
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond- 2 950 - 2 950 - 4 672 - 6 600
Sum korrigeringer 34 915 - 102 241 1 422 47 318
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 8 686 409 9 047 005 8 741 272 8 513 565
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt investering del 1

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. leddNoteRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler26 1 338 099 1 572 460 1 448 750 1 003 720
2 Tilskudd til andres investeringer26 4 238 00 4 307
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper5 22 575 30 350 26 100 26 309
4 Utlån av egne midler6 123 156 143 000 271 400 75 330
5 Avdrag på lån 0000
6 Sum investeringsutgifter  1 488 068 1 745 810 1 746 250 1 109 666
7 Kompensasjon for merverdiavgift  158 923 211 528 201 728 99 643
8 Tilskudd fra andre  194 150 57 223 28 000 157 174
9 Salg av varige driftsmidler  25 005 21 900 16 600 55 020
10 Salg av finansielle anleggsmidler15 60 00 220
11 Utdeling fra selskaper 0000
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler6 57 974 69 070 78 870 63 525
13 Bruk av lån  465 629 801 273 1 060 994 521 932
14 Sum investeringsinntekter  901 741 1 160 994 1 386 192 897 513
15 Videreutlån6 473 999 520 000 320 000 424 160
16 Bruk av lån til videreutlån  473 999 520 000 320 000 424 160
17 Avdrag på lån til videreutlån6 203 972 156 000 129 000 180 396
18 Mottatte avdrag på videreutlån6 222 850 156 000 129 000 180 396
19 Netto utgifter videreutlån - 18 878 000
20 Overføring fra drift  442 566 440 872 216 114 252 298
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond13- 19 061 00 2 708
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond  143 944 143 944 143 944 - 42 852
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0000
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger  567 449 584 816 360 058 212 153
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0000
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt investering del 2

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 2. leddBrutto utgifterBrutto inntekterNetto
1. Investeringer i varige driftsmidler 1 340 124 - 2 025 1 338 099
2. Tilskudd til andres investering 4 238 0 4 238
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 0 22 575
4. Utlån av egne midler000
Last ned tabelldata (Excel)
ProsjektnrProsjektnavnRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Oppvekst og utdanning     
3722003Utstyr Oppvekst 847 001 459
3722006Inventar Finnøy sentralskole000 559
3722007Kjøretøy - Oppvekst1 4601 80000
3730401Inventar og utstyr Barnevernstjenesten000 679
3744043Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr5 0204 3501 0000
3844065Skoler investering i IKT/smartteknologi6 1446 0002 0002 486
Helse og velferd     
3713000Opprettelse av to sykepleieklinikker000 284
3733003Biler3 2082 0301 5001 515
3733005EKG-system Stavanger legevakt000 544
3733009Flytting 2019 Hjemmebaserte tjenester000 554
3733010Lervig sykehjem utstyr 368 2 00000
3733011Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken 587 500 00
3735001Flytting Tinngata000 198
3744020Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem000 160
3833002Velferdsteknologi1 3697 67010 0002 367
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering 762 2 0002 0000
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 164 1 50000
31123002Utstyr hele Helse og Levekår 437 430 00
By- og samfunnsplanlegging     
3844066Investering smartteknologi 264 300 00
Bymiljø og utbygging     
1000Kjøp/salg eiendommer05 0005 0000
1280Urban sjøfront 341 00 24
4000Kjøp boliger vanskeligstilte47 83650 00000
4021Bhg inventar og utstyr01 0001 000 158
4028Uforutsett rehab bygg tekniske tjenester1 26400 330
4504Ballbinge Vestre Åmøy0 50 50 0
4700Rehab. adm.senter1 627 999 1 000 721
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 667 2 5002 5002 317
4705Uforutsett rehab. bhg3 1232 0002 0004 153
4706Uforutsett rehab. skoler 721 2 5002 500 665
4711Rehab. institusjoner/bofellesskap, mv.19 10219 0001 00012 906
4712Rehab. idrettshaller2 4716 5006 500 299
R5017Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser1 1421 500019 114
R6509Mosterøy skole rehab.000 101
R6517Rehab. yttertak kulturhuset/meieriet0001 184
R6519Riving Bru gamle skule0 200 200 0
R6565Oppgradering av omsorgsboliger000 87
R6567Nytt kommunehus inkl. sentrumsutv. og rekkefølgetiltak002 0000
R6577Rehabilitering Rennesøy skule000 75
R6580Kunstgressbanen Mosterøy000 10
R6589Rehab. Fjøløy fort000 13
R7047GS-vei Sokn0001 039
R7048Fortau Vikevåg - sykehjemmet03 0000 10
R7588ENØK tiltak kommunale bygg Rennesøy 1 001 541
8523Kjøp av tomt i Bjergsted 5 000
9991Generell finansiering, salg av eiendom/råmark 276 001 414
384409Lervigskvartalet57 56481 00032 00026 073
387417Nytt sykehus17 3650045 090
387631Separering4 57100 75
387655Gang- og sykkelveier 6 000
3122021Interne adm. kostnader, Stavanger Byggdrift 99 000
3716005Kjøp av nye søppelspann1 7462 5002 5002 946
3716072Nedgravde containere5 2922 5002 5003 318
3726004Byomforming15 19820 00020 00014 337
3726026Vannledninger utbyggingsområder 715 2 0002 0002 259
3726027Fornyelse renovering37 00338 00038 00045 214
3736011Byomforming59 86240 00040 00043 201
3736030Fornyelse og renovering37 68850 00050 00043 804
3744001Stavanger Forum ny gasskjele 2018000 48
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 9 8 0005 00019 095
3744014Skole beredskap000 28
3744017Madlavoll skole rehabilitering el-tavle000 622
3744024Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak1 5291 5000 463
3744025Sykehjem - teleslynge/IT-anlegg02 0002 0000
3744026Blidensol sykehjem utskifting av oljekjel 35 00 435
3744027Bergåstjern sykehjem - utskifting av ventilasjonsanlegg1 7501 50000
3744028Software oppgradering 713 900 01 300
3744029Kortleser på medisinskap 140 450 0 546
3744030Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg01 00000
3744031Hundvåg skole oppgradering av el-anlegg0004 466
3744032Tou Aterlierhuset vinduer1 0941 1800 22
3744034Stokka sykehjem pilot-solenergianlegg- 16 3 0000 16
3744035Stokka sykehjem oppgradering av SD-servere 57 2 50000
3744036Rosendal bofellesskap - oppgradering ny stue 225 003 207
3744040Mulighetsstudie tomt/areal til barnehage sentrumsnært 422 1 0001 0000
3744041Olav Kyrres gate 19 - ombygging og endring 20200002 693
3744042Stokka sykehjem, garasje til buss1 7771 5001 5000
3744044Kvaleberg skate-/ idrett- og bydelshus - mulighetsstudie 430 1 0002 0000
3744045Rennesøy, mulighetsstudie nytt kommunehus, inkl. sentrumsutvikling og rekkef.krav 406 700 00
3744046Innbyggertorg omskilting av administrasjonsbygg0 200 00
3746001Kjøp av bolig fra Stavanger Utvikling KF7 8007 80000
3746002Kjøp av bolig til oppvekst og utdanning6 0878 50000
3765003Løkker, baner, skateparker 765 6 7006 2251 628
3765014Rehabilitering idrettsanlegg0001 738
3765021Rehabilitering parkanlegg 883 200 700 1 133
3765023Prosjekt friområde13 61917 90010 00014 007
3765026Treningspark på Emmaus 38 000
3765032Kreative lekeplasser 404 4 5003 0000
3766010Sykkel02 2502 2500
3766013Nye veianlegg02 1002 1000
3766014Trafikksikkerhet5 57219 79515 9254 766
3766015Gatelys13 75214 45012 20010 305
3766017Miljø og gatetun2 83210 60011 0000
3766019Asfaltering4 5035 0005 0005 162
3766052Rehabilitering 49 1 5001 5000
3766062Sentrum07 0006 0000
3766063Strandsti Gausel 9 00 368
3766064Kunstgressbane Tasta idrettspark09 5506 0000
3766065Nedsenkbare pullerter - erstatning03 0003 0000
3766910Utearealer skoler06 1009 2000
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård000 157
3788006Austunsletta - Bate000 850
3826003Lekkasjereduksjon 734 1 0001 000 953
3826004Kjøretøy og utstyr, vannverket 859 800 800 169
3826006Tiltak i Finnøy 41 3 8003 800 20
3826007Tiltak i Rennesøy - vann6 5121 9001 900 343
3836003Fremmedvannsreduksjon og separering8 03510 00010 00021 364
3836004Vannføringsmålere avløp02 0002 0000
3836007Tiltak i Rennesøy - avløp0 400 400 0
3844002Varmesentral Olav Kyrresgate 19000 79
3844003Olav Kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall0005 098
3844007Madlamark skole, nybygg150 285189 150160 00095 025
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse2 9595 00022 0001 471
3844013Tastaveden skole rehabilitering30 05032 000120 0007 737
3844016Gautesete skole - reform 2006 - rehabilitering00012 989
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming37 10237 80029 00016 407
3844025Stavanger idrettshall, garderober/fasade000 585
3844035Nylund skole, utbygging1 596009 872
3844045Schancheholen brannstasjon87 97298 00094 50037 362
3844046Lervig brannstasjon52 95960 000112 0003 251
3844047Hundvåg kirke rehabilitering32 84940 94027 9005 019
3844049Tasta barnehage000- 78
3844050Tastavarden barnehage00027 699
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse00019 694
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus1 2363 300 900 223
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn000-10 839
3844063Madlamark skole idrettshall 3 2 50023 500 404
3844067Energitiltak - ENØK pakke 3 110 001 604
3844068Energitiltak klimasatsinger000 23
3844072Barnehager med inntil 10 avdelinger på Våland41 18042 00052 5005 364
3844073Grovgarderober på 6 barnehager3 32910 00010 00014 288
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie1 8042 000 500 320
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene005 0000
3844078Nytt bofellesskap på Hinna2 4330022 824
3844082Nye Tou 3. byggetrinn3 2901 0001 00040 900
3844083Sykkelparkering i underetasjen til OK23 456 1 60009 377
3844084Tomt til barnehageformål på Våland25 58025 6000- 758
3844086Legevakten midlertidige kontorlokaler0001 450
3844090Faste tribuneplasser i Storhallen000 142
3844091Rådhuset rehabilitering29 27730 00020 0001 108
3844094Godalen barnehage4 0737 50023 5001 384
3844095Finnøy teknisk lager 80 4 0004 000 8
3844096Brannstasjon nybygg15 35014 80013 800 42
3844101Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav 460 4 5002 500 321
3844102Vikevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger1 9111 5000 331
3844104Kongsgate 47-49 innvendig rehabilitering2 5938 5007 500 8
3844106Kvalaberg skole, ny energiløsning fjernvarme1 0255 0004 0000
3844107Skolebygg, oppgradering av SD-servere4 0724 5004 5002 156
3844108Kvernevik skole renovering1 9147 00020 0001 202
3844109Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen 960 1 0001 000 948
3844110Finnøy pleie- og omsorgsenter - utbygg20 33515 00030 0003 086
3844111Erichstrupsgate ombygging og innredning 42 500 500 0
3844114Ramsvigtunet, ny etasje - utvidelse av eksisterende sykehjem16 32618 00038 00010 545
3844115Blidensol sykehjem - mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse 387 00 343
3844116Vaulen idrettshall000 5
3844118Olav Kyrresgate 23 beredskapssentral000 179
3844120Rehabilitering, tiltakspakke 202027 02024 5660 933
3844122Mosvannsparken mulighetsstudie dagsenter1 6711 9000 81
3844123Akropolis mulighetsstudie1 5442 3003 000 104
3844124Ny beredskapssentral, OK230 500 500 0
3844125ENØK-tiltak på kommunale bygg1 04820 00020 0000
3844126Madlamark Skole, varmtvannsbasseng 314 500 16 0000
3844127Nytorget, bygg tomt BS1 528 2 00000
3844128Søra Bråde biokullanlegg1 2713 00000
3844129Mosvangen barnehage 685 000
3846002Brannsikring risikoutsatte boliger (rehabiliteringsboliger)02 00000
3846003Rehabilitering av kommunale boliger020 00000
3847001Kjøkken, utstyr1 0561 00000
3862006Tiltak i Rennesøy00011 863
3865003Løkker, baner, skateparker, byggeprosjekt1 200002 376
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt3 8723 75002 140
3865026Treningspark på Emmaus8 112 580 05 017
3865027Forurenset sjøbunn-prosjekt02 9002 0000
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv3 012009 652
3866003Konserthuset 5 00 30
3866006Tivolifjellet000 415
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering19 91517 99015 00010 930
3866008Økt opparbeidelse av friområder 618 02 000 400
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter3 485002 495
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt8 539 740 05 110
3866015Gatelys byggeprosjekt2 054004 269
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt3 5060013 492
3866018Rehab. sykkelruter25 24023 7503 0008 724
3866032Kongsgata prosjektering og rehabilitering 49 200 7 500 104
3866037Barnehage uteområder 836 7 6905 1254 019
3866038Forprosjekt uteområde Rådhuset 81 1 40000
3866039Tou Scene uteområde4 6153 9000 568
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur12 07010 25010 25012 745
3866042Børehaugen T1-rekkefølgekrav03 00000
3866043Sandlekeplass Husabøryggen000 1
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 554 002 284
3866062Sentrum, byggeprosjekt6 6861 10002 564
3866065Overtakelse fylkesveier0002 434
3866066Bymiljøpakken43 0520021 003
3866068Skjøtsel av friområde vedtatt i HØP 19-22002 0000
3866069Vassøy kunstgress0001 226
3866071Park i Lervig 10 000
3866072Nytorget1 5291 7009 0001 828
3866073Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand 207 970 00
3866074Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien 90 9 2506 2500
3866076Bruer/kaier rehabilitering4 7195 7506 250 744
3866077Resultattavler1 3151 2300 470
3866078Minnesmerke over krigsseilerne 697 1 2460 14
3866079Tursti langs Gandsfjorden 955 00 282
3866080Aktivitetsanlegg1 5572 00000
3866083Bypark 759 2 0002 0000
3866084Uteområdet i Rådhuskvartalet 138 2 0002 0000
3866085Granulatoppsamling kunstgressbaner03 0003 0000
3866086Bymiljøpakken, mva.01 0001 0000
3866087Fremkommelighet (flaskehals 2)3 173000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt16 02212 2904 00017 222
3866911Utstyr, biler og maskiner - drift utemiljø7 5456 85000
33903001Stokkaveien 33, bofellesskap for ROP (fra Stavanger boligbygg)7 0686 60000
33903003Husabøryggen (fra Stavanger boligbygg) 449 000
33903004Tastarustå B7 (fra Stavanger boligbygg) 24 000
33903005Gunnar Warebergs gate brukereid bofellesskap (fra Stavanger boligbygg) 985 1 00000
33903010Lagårdsveien (fra Stavanger boligbygg) 879 000
33903013St. Petri bofellesskap for eldre (fra Stavanger boligbygg) 57 000
33903014Gauselvågen 8, utbygging lager (fra Stavanger boligbygg)1 274000
33903015Bofellesskap for eldre med demens (fra Stavanger boligbygg)02 00000
39137633Sanering avløp Plan og anlegg 2013000 324
391265003Løkker, baner, skateparker og nærmiljø, byggeprosjekt 108 004 118
391266091Kulvert over motorveien000 250
391365003Løkker, baner, skateparker og nærmiljø, byggeprosjekt 464 00 218
391365032Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt1 14300 332
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt4 340001 785
391366018Sykkelstrategi 309 9 28020 0000
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy2 05313 75010 0001 254
391444821Domkirken 202559 65275 30080 00036 294
391465026Levekårsløft Storhaug 526 6 8010 118
391466014Diverse veier5 807003 682
391466015Diverse000 251
391676552Undergang Løkkeveien - utbedring av belysning 136 000
391974173Nytt sykehus K7805 kommunale anlegg000 13
392071321Nytt sykehus K7807 kommunale anlegg 110 000
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking2 783002 525
316018Nye nettsider Sølvberget (fra Sølvberget) 55 500 00
316033IT-utstyr Sølvberget (fra Sølvberget) 454 700 00
3160209Meråpent Rennesøy bibliotek (fra Sølvberget) 389 1 00000
3160210Meråpent Finnøy bibliotek (fra Sølvberget) 414 1 00000
3844066Investering smartteknologi 101 000
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner     
R1257IKT-oppgraderinger i Rennesøy00 625 0
3711003Inventar/utstyr Byarkivet 932 000
3711007IT-systemer Microsoft azure datasjø000 54
3711009Trådløst nettverk i barnehager + SFO000 627
3711010Regnskap kundebehandlingsystem og remittering autopay0 450 00
3711011Regnskap robotisering fakturering0 300 00
3711012IT, datasenter ny arkitektur13 85312 50020 0000
3711013IT fiberrør 129 000
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap5 8406 7602 7008 238
3880008Innbyggertorg000 49
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering2 593 917 01 273
378002Maskiner IUA2 11800 135
378008Tilstandsvurdering 6 bygg med vernestatus002 5000
3788007Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering02 50000
3844092Herbarium0006 937
3880006Byggemodning Madla/Revheim2 9274 0004 0000
3880008Innbyggertorg 447 500 013 485
3880009Innbyggertorg Vikevåg 2 002 158
3888010Revheim gravlund04 0004 0000
3888012Ventilasjonsanlegg, utskiftning på kirker04 2004 2000
3888013Austre Omboveg0001 750
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvartalslekeplass 3 367 193 0 366
4800002Hinna park, infrastruktur 236 135 0 320
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 510
4800004JM Norge AS, infrastruktur 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 2 335 176 0 335
4800006Justering egne bygg 723 723 0 723
4800008Hinna Park AS - ledningsnett- 7 00 826
4800009Hinna Park AS - grøntanlegg 257 135 0 135
4800010Hinna Park AS vei og VA-anlegg 74 45 0- 66
4800011Hinna Park AS friområde / grøntanlegg1 223 635 0 635
4800014Møldalhagen AS - vei og VA-anlegg 290 160 0 290
4800015Tastarustå 2011, infrastruktur0001 010
4800016Øvre Straen 2012 Borgermester Middelthonsgate 16 16 0 16
4800017Gosen Næringsselskap 2014 vei 6 6 0 6
4800018Ipark Eiendom 2017 vei- og VA-anlegg 29 19 0 29
4800019JM Norge 2017 vei 170 90 0 170
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 64 63 0 121
4800022Hinna Park 2018 friområde 2011 32 00 44
4800023Hinna Park 2018 promenade 2012 92 35 0 67
4800024Hinna Park 2018 park 2013 63 63 0 119
4800025Hinna Park 2018 Vikingtrekanten 2014 31 15 0 31
4800026Hinna Park 2018 friområde 2015 38 20 0 38
4800028Jadarholm 2018, infrastruktur 516 277 0 516
4800029Østre Hageby 2019, infrastruktur 139 81 0 139
4800030Herbarium Stavanger AS - park og vei00019 065
4800031Solborg/Kristen friskole - VA-anlegg og vei/fortau1 9331 91505 434
4800032Rennesøy - Mehus Eiendom AS - vei 104 65 0 104
4800033Rennesøy - Skorpefjellet AS - vei, park og VA- anlegg 194 606 0 805
4800034Rennesøy - Midgard 1 AS - vei, park og VA-anlegg 113 89 07 696
4800035Finansparken Bjergsted - park1 9752 00608 535
4800036Real Prosjektutvikling AS - vei og VA-anlegg1 4591 35600
Sum investeringer i anleggsmidler og tilskudd til andres investeringer 1 342 3381 572 4601 448 7501 008 028
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote31.12.202131.12.2020
Eiendeler   
A. Anleggsmidler  33 820 521 31 531 232
I. Varige driftsmidler4 17 386 555 15 605 332
1. Faste eiendommer og anlegg4 16 535 520 14 811 111
2. Utstyr, maskiner og transportmidler4 851 035 794 221
II. Finansielle anleggsmidler  4 653 318 4 977 000
1. Aksjer og andeler5 1 002 677 962 051
2. Obligasjoner 00
3. Utlån6 3 316 305 3 125 869
4. Konserninterne langsiktige fordringer6,23 334 336 889 079
III. Immaterielle eiendeler 00
IV. Pensjonsmidler11 11 780 648 10 948 900
B. Omløpsmidler1 5 145 098 3 837 973
I. Bankinnskudd og kontanter  2 903 975 2 068 223
II. Finansielle omløpsmidler7 628 259 568 024
1. Aksjer og andeler 00
2. Obligasjoner7 628 259 568 024
3. Sertifikater 00
4. Derivater 00
III. Kortsiktige fordringer22 1 612 864 1 201 726
1. Kundefordringer22 263 250 149 568
2. Andre kortsiktige fordringer22 514 250 482 251
3. Konserninterne kortsiktige fordringer22,23 20 715 42 794
4. Premieavvik11,22 814 648 527 112
Sum eiendeler  38 965 619 35 369 205
EGENKAPITAL OG GJELD   
C. Egenkapital  14 509 610 12 361 456
I. Egenkapital drift  1 997 437 1 294 600
1. Disposisjonsfond  1 741 959 1 058 646
2. Bundne driftsfond13,14 255 478 235 954
3. Merforbruk i driftsregnskapet 00
II. Egenkapital investering  202 500 323 729
1. Ubundet investeringsfond  134 330 274 620
2. Bundne investeringsfond13 68 170 49 109
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 00
III. Annen egenkapital  12 309 673 10 743 128
1. Kapitalkonto2 12 352 125 10 785 579
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering300
D. Langsiktig gjeld 22 323 81721 217 277
I. Lån9,2310 596 1199 896 621
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 867 1192 902 621
2. Obligasjonslån 7 630 0006 930 000
3. Sertifikatlån 99 0000
4. Konsernintern langsiktig gjeld 064 000
II. Pensjonsforpliktelse1111 727 69911 320 656
E. Kortsiktig gjeld12 132 1921 790 472
I. Kortsiktig gjeld 2 132 1921 790 472
1. Leverandørgjeld 519 741443 921
2. Likviditetslån 00
3. Derivater 00
4. Annen kortsiktig gjeld 1 612 4511 346 551
5. Premieavvik 00
Sum egenkapital og gjeld 38 965 61935 369 205
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemidler 880 548499 196
II. Andre memoriakonti 72 61521 066
III. Motkonto for memoriakontiene -953 163-520 262
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er regulert i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-6 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS), utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Arbeidskapitalprinsippet er kjernen i det finansielt orienterte regnskapet.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter, og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter som vedrører kommunens virksomhet i løpet av året, skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert. Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte anleggsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag, som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte anleggsmidler som skal påvirke kommunens netto driftsresultat.

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Andre prinsipper

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av gebyrinntekter, beregner kommunen selvkost etter Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) gjeldende fra 01.01.20.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje, og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.21. Urealisert gevinst/tap behandles i tråd med kommunens finansreglement.