Årsrapport 2021

13.1 Innledning

Stavanger kommune har i 2021 videreutviklet sin helhetlige virksomhetsstyring for å ivareta kommunens mange roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver, demokratisk arena og arbeidsgiver. Virksomhetsstyring handler om hvordan vi organiserer oss for å sikre oversikt, fremdrift og måloppnåelse rundt de tjenestene kommunen utfører – både i den enkelte virksomhet og for organisasjonen som helhet. I sum bidrar dette til å realisere Stavanger kommune sine visjoner, verdier, mål og strategier.

Internkontroll er en viktig forutsetning for god virksomhetsstyring. Internkontroll innebærer systematiske og risikobaserte tilnærminger for å sikre at kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk av tilgjengelige ressurser. Stavanger kommune er opptatt av å ivareta internkontroll som en integrert del av øvrig styring og ledelse. På overordnet nivå innebærer dette kontinuerlig utvikling av kommunens helhetlige kvalitetssystem, digital løsning for virksomhetsstyring, Plattformen, og et overordnet arbeid innen risikostyring, personvern, delegeringsreglement, internkontrollrapportering, m.m.

Koronapandemien har også påvirket arbeidet med internkontroll, brukerundersøkelser og tilsyn i 2021. Påvirkningen er hovedsakelig knyttet til at pandemien har vært en medvirkende årsak til lavere svarprosent ved undersøkelser og utsettelser av enkelte brukerundersøkelser og tilsyn. I perioden er det totalt gjennomført 9 brukerundersøkelser, 64 tilsyn samt kontroll av 162 el-anlegg. Til tross for de spesielle omstendighetene, viser resultater fra flere av brukerundersøkelsene at innbyggerne generelt opplever høy grad av tilfredshet med tjenestene i Stavanger kommune. Resultatene er spesielt gode innenfor skole- og barnehageområdet.