Årsrapport 2021

11.9 Kultur

Koronapandemien rammet kulturlivet hardt også i 2021. Store deler av kultursektoren hadde publikumsbegrensninger fram til september. Så var det tilnærmet normalt en periode, før det igjen ble satt strenge publikumsbegrensinger og innført skjenkestopp i desember. Institusjoner, arrangører, festivaler, andre virksomheter og det frie feltet har opplevd store økonomiske utfordringer. Det har vært vanskelig for bransjen å planlegge og gjennomføre arrangementer og prosjekter.

Kulturavdelingen gjennomførte i fjor følgende større tiltak på grunn av koronapandemien:

  • Tett kontakt med kunst- og kulturfeltene om tiltak og utfordringer. Kontinuerlig informasjon om smittevernsforskriftene, så vel som søknads- og tilskuddsmuligheter.
  • Opprettholdt tildelt økonomisk støtte ved eventuelle avlysninger. Kr 579 000 er omdisponert fra diverse avlyste/nedskalerte tiltak, til økte tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak.
  • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog har til hvert utvalgsmøte blitt orientert om konsekvensene pandemien har for kultursektoren.

Kommunen er i tett dialog med aktører i feltet for å forstå konsekvenser av pandemien, og har fulgt Norsk kulturråds / Norsk Filminstitutts gjenoppbyggingsprosess høsten 2021. Det er foreløpig for tidlig å si hva som blir de langsiktige konsekvensene bl.a. for kunstnere, for kompetansen i virksomhetene, for publikums kulturbruk, og for det frivillige engasjementet.

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 har tre prioriterte områder fram mot 2025: Stavanger 2025, Akropolis-visjonen og Å leve av kunst og kultur.

Å leve av kunst og kultur

Det har vært en omfattende prosess med gjennomgang og fornying av tilskuddsordningene. De nye ordningene har blant annet en tydeligere orientering mot det profesjonelle feltet enn tidligere. Prosessen er nå inne i en sluttfase.

2021 har vært særs aktivt med hensyn til tilskuddsforvaltning, og det er behandlet til sammen 599 søknader. Det var blant annet fire utlysningsrunder med profesjonelle kunst- og kulturtiltak, to stipendordninger, og behandling av festivaler, kulturarrangører, ensembler og produksjonsfellesskap. Dette er tilskuddsordninger rettet mot det frie kunst- og kulturfeltet utenom kulturinstitusjonene.

Den lenge varslede statlige kunstnermeldingen er utsatt som følge av pandemien, og arbeidet med ny lokal kunstnerpolitikk er inntil videre fulgt opp med de nye lokale tilskuddsordningene.

Tou

Den kommunale utbyggingen av Tou er nå ferdigstilt – både innendørs og i uteområdet. Tou fremstår som en unik kulturarena med svært gode produksjons- og formidlingslokaler, og gjennomførte en svært vellykket 20-års markering sommeren 2021.

Oppfølging av eierskap

Kommunen har gjennom året fulgt opp sitt eierskap i de største kulturinstitusjonene, med dialog og årlige kontaktmøter mellom institusjonene og ulike forvaltningsnivå. Kommunens eierstrategier for de store institusjonene, hvor kommunen er eier eller deleier, er enda ikke utarbeidet. Hverdagen for institusjonene har vært preget av pandemien, med stadige tilpasninger for å holde aktivitetene i gang under skiftende restriksjoner.

Stavanger 2025

Stavanger kommune er hovedarrangør for Stavanger 2025 – byens og kirkens 900-årsjubileum. Det ble satt av kr 2 mill. til jubileumsarbeidet i 2021 til prosjektledelse, kommunikasjon og innbyggerinvolvering – samt tilskudd til jubileumsideer.

I 2021 er det inngått samarbeidsavtaler med sentrale aktører som skal være med på jubileumsarbeidet de neste årene. Restaureringen av Domkirken er ett av de synlige pilarprosjektene i jubileet, sammen med Pedersgata 2025 og Ullandhaug 2025. Det er etablert flere arbeidsgrupper som jobber fram konkrete tiltak innenfor hvert satsingsområde.

Prosjektet har fordelt tilskudd til søkere fra næringsliv og kulturliv til forprosjekt for jubileumsrelaterte aktiviteter. Jubileumsprosjektene som fikk utviklingstilskudd i 2020 har levert egne rapporter, som gir grunnlag for å vurdere ideene som del av programmet for 2025.

Kommunikasjonen av 900-årsjubileet er en viktig del av opptakten til jubileumsåret. I 2021 er det både utarbeidet en kommunikasjonsplan for jubileet, og gjennomført kommunikasjonstiltak som har fått omtale i lokale medier.

Stavanger kommune har deltatt i styringsgruppen for Rikssamlingsjubileet Hafrsfjord – Norvegen 2022, som ledes av Rogaland fylkeskommune.

 Akropolis-visjonen

Våren 2021 ble Akropolis-visjonens innhold og mål for området rundt Rogaland Teater, Stavanger museum (MUST), Arkeologisk museum (UiS) og Fylkeshuset og utvikling av kulturinstitusjonene vedtatt av Kommunalutvalget.

Målet for Akropolis-visjonen er å skape et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST) utgjør en sentral del av visjonen. I HØP 2021-2024 ble det satt av kr 3 mill. i investeringsmidler til oppstart av konseptvalgutredning for teateret og museet på nåværende og nærliggende tomter. Høsten 2021 har Stavanger kommune i samarbeid med kulturinstitusjonene, fylkeskommunen og staten arbeidet med utforming av styringsdokument og mandat for prosjektutvikling fram til endelig investeringsbeslutning. Styringsdokument skal legges fram for kommunalutvalget vinteren 2022.

Økonomi

Regnskapet samlet for innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 17,2 mill. av en budsjettramme på kr 304,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 94,4.

Stab Innbygger- og samfunnskontakt viser et merforbruk på kr 1,8 mill. Merforbruket på stab må ses i sammenheng med mindreforbruk på lønnsutgifter på andre enheter innen tjenesteområdet.

Sølvberget viser et merforbruk på kr 2,0 mill. Det tidligere kommunale foretaket ble fra 1. januar konsolidert inn i tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt, og har hatt tilnærmet full drift gjennom 2021. Koronapandemien førte til økte utgifter til ekstra bemanning, og bortfall av leie- og billettinntekter. Sølvberget fikk i 1. tertial tilført i kr 0,9 mill. som kompensasjon for koronapandemien, men det dekket ikke opp for økte utgifter høsten 2021. Sykefraværet har vært høyt og ført til økte vikarutgifter. Koronabegrensninger gjorde blant annet at Kapittelfestivalen, som ble gjennomført høsten 2021, gikk med underskudd i form av tapte billett inntekter.

Kulturavdelingen viser et mindreforbruk på kr 2,2 mill. Kulturavdelingen har levert sine ordinære tjenester i 2021, men koronapandemien rammet kulturlivet hardt også i 2021. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at kommunestyret innvilget kr 1 mill. i produksjonsstøtte til oppfølgeren av filmen «Mongoland» som var under planlegging. På grunn av koronapandemien ble filmen ikke realisert.

Kommunikasjonsavdelingen viser et mindreforbruk på i underkant av kr 0,8 mill.  Kommunikasjonsavdelingen ble tilført kr 2,3 mill. til å dekke opp for ekstra lønnsutgifter, informasjonsarbeid og flere kampanjer knyttet til koronapandemien. På grunn av høyt arbeidspress ble noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Innbyggerdialog viser et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavt aktivitetsnivå hos frivilligsentralene og innbyggertorgene. Dette skyldes koronarelaterte restriksjoner som gjorde at det ikke var anledning til å avholde fysiske møter og aktiviteter.

Politisk sekretariat har et mindreforbruk på kr 4,7 mill. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger. Det er i tillegg et underforbruk på kjøp av varer og tjenester som blant annet skyldes forsinkelse i arbeidet med å anskaffe en digital plattform for gjennomføring av politiske møter, samt konsulenttjenester knyttet til digitalisering av arbeidsprosesser.

Smartby viser et mindreforbruk på i underkant av kr 0,6 mill. Til tross for høy aktivitet, skyldes mindreforbruket i hovedsak redusert aktivitet rundt konferanser og messer. Det ble heller ikke leid inn vikarer ved sykefravær og fødselspermisjoner. På grunn av koronapandemien har det vært lite reiseaktivitet. Det er i tillegg forsinkelser både i forbindelse med, og igangsetting og gjennomføring av prosjekter som en konsekvens av koronapandemien.

Næringsavdelingen viser totalt et mindreforbruk på kr 9,2 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakante stillinger. Hjemmekontorsituasjonen samt at mye av ressursene gikk til utbetaling av statlige koronatilskudd, gjorde rekrutteringsarbeidet vanskelig. Landbruk og havbruk har mindreforbruk som følge av vakante stillinger og at prosjektarbeid kom senere i gang enn planlagt. Virksomheten trenger mer tid til å finne sin form, og det tar tid å finne rett kompetanse.

I 1. tertial vedtok kommunestyret å tilføre kr 2,0 mill. til vekstfondet, 2,0 mill. til arrangementer og kongresser samt kr 3 mill. til å styrke Stavanger som energihovedstad, jf. sak 78/21. I 2. tertial ble en andel på kr 2,8 mill. av tilskuddet til energihovedstaden omdisponert til energiomstillingsprosjekter under vekstfondet. Fondet er følgelig tilført kr 4,8 mill. i 2021. Status på fondet per 31.12.2021 er kr 6,8 mill.

I tabell 11.3 fremgår hvilke saker som ble prioritert med midler fra vekstfondet. i 2021.

Tildelt 2021 Beløp Sak 
Nordic Edge AS, Innovation lab 750 000 FSK 5/19 
Nordic Edge As, Expo 2021 2 000 000 FSK 5/19 
Bioenergi Finnøy AS3 000 000 FSK 131/20
Sum 5 750 000  
Tabell 11.3 Prioriterte saker vekstfondet.
Last ned tabelldata (Excel)