Årsrapport 2021

11.6 Smartby

Nye løsninger for involvering av innbyggere

Aktiviteten har vært høy i 2021, både på digitale flater og gjennom fysiske møter – nasjonalt så vel som internasjonalt.

Smartbybegrepet blir nå i større grad enn før assosiert med innbyggernes behov og teknologi som verktøy for å løse konkrete og praktiske utfordringer. Prosjektet Vigå i mitt , hvor innbyggerne samler inn data som kan gi innsikt i forbedring av ulike tjenester, er et godt eksempel på slik tilnærming. Andre eksempler er nasjonal lansering av den digitale infrastrukturen for deltakende demokrati i prosjektet Mitt Nabolag, Ungt borgerpanel, hvor ungdommene var med på å løse et oppdrag i kommunedel Hillevåg – og prosjekt Lyspunkt, hvor opplevelser ble formidlet i samarbeid med innbyggerne. Det siste prosjektet var et koronatiltak for å øke etterlevelsen av smitteverntiltak, og et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid i kommunen.

Tett på lokalt og nordisk næringsliv

Det har vært viktig å ha tette samarbeid med næringslivet og fagmiljøene i kommunen. Kvikktest er eksempel på et prosjekt hvor slikt samarbeid er avgjørende. Avdelingen gjennomførte to vellykkede kvikktester – en i øyriket, og en som omhandlet bærekraftig mat.
Stavanger kommune er en aktiv bidragsyter i EU-prosjektet AirMOUR, hvor Stavanger er utnevnt som første by til å fly en ubemannet drone med utstyr, lege og pasient ombord. Utnevnelsen gir smartbyen en unik mulighet til å være med å utarbeide ny luftfartslovningen i Europa. I 2021 utførte prosjektet et innsiktsarbeid som la grunnlag for å bl.a. teste aksept hos innbyggerne- et viktig steg mot å gjennomføre den første testflyvningen i Stavanger.

Kompetanseutvikling og samarbeid med akademia

Sammen med bl.a. UIS har smartbyavdelingen deltatt i utformingen av en etter- og videreutdanningsmaster i strategisk design og ledelse. Like før årsslutt fikk prosjektet bevilget kr 4,8 mill. til studiet, som har oppstart i 2023. Mastergraden er en forlengelse av eksisterende kurs samt Samskapingsskolen, og skal øke kompetansen i å løse aktuelle samfunnsutfordringer. Avdelingen har også veiledet flere studentoppgaver, tatt imot en praksisstudent og tre sommerstudenter. Dette ga avdelingen nyttige innspill til utfordringer og muligheter i flere prosjekt.

Nettverk og nordisk lansering av nordisk smartby-veikart

Smartbyen Stavanger deltar i både regionale, nasjonale og nordiske smartbynettverk.
Ett eksempel er utvikling av ulike smartby-veikart -fra lokalt til nordisk nivå. Det nordiske veikartet ble lansert under Nordic Edge Expo i høst, hvor Smartbyen Stavanger viste fram sine prosjekt på torget, sammen med andre kommuner og samarbeidspartnere. Målet med veikartet er å styrke Nordens posisjon som globalt ledende smartbyregion, ved å sette innbyggerne i sentrum.

Sensorikk og data

Smartbyavdelingen avdekker flere og flere bruksområder der sensorer, og mengden data de samler opp, kan tilgjengeliggjøre nye og bedre tjenester til innbyggerne – samtidig som driften til kommunen forbedres. Ett eksempel er en sensor som festes i sandkasser og som måler mengden strøsand. Målet er at innbyggerne aldri skal komme til tom kasse når det er glatt på bakken. Andre eksempler er Folkets fotavtrykk, et forbruksbasert klimaregnskap for innbyggerne i kommunen, og sensorer i Pedersgata som skal gi bedre innsikt i trafikkbildet.