Årsrapport 2021

11.5 Kunnskapsbyen

Videreutvikling av kunnskapsbyen er nå forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og tatt med i Stavanger kommune sin næringsstrategi. Godt vertskap for utdannings- og forskningsinstitusjoner er nemlig avgjørende for god næringsutvikling.

Temaplan for kunnskapsbyen under utarbeiding

I arbeidet med temaplanen for kunnskapsbyen har flere aktører og interessenter deltatt i medvirkningsprosesser, gitt innspill til temaer kunnskapsbyen bør jobbe med – og hva Stavanger som regionhovedstad bør ha oppmerksomhet på.

Temaplanen er planlagt for førstegangsbehandling i første kvartal 2022, med påfølgende høringsrunde og sluttbehandling før sommeren 2022.