Årsrapport 2021

11.3 Innbyggerdialog

I 2021 styrket Stavanger kommune sin tilstedeværelse på innbyggertorgene, innbyggerservice og i de ni frivilligsentralene. Det er blitt videreutviklet forskjellige former for møteplasser.

Ulike aktiviteter på innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg

I løpet av 2021 har innbyggertorgene tilpasset seg smittevernrestriksjoner og avholdt en rekke arrangementer og aktiviteter. På Vikevåg ble det blant annet gjennomført et demokrativerksted med elevrådet, test av det digitale verktøyet Mitt Nabolag, Ungdomsklubb, småbarnstreff og samskapingsprosess i forbindelse med Rennesøydagene.

På Judaberg er det blant annet gjennomført Del eit måltid med ein folkevalgt og dialogmøter med 9. og 10. klasse sammen med kommunedelsutvalget. Innbyggertorget startet opp Bondekafé sammen med landbruk- og havbrukskontoret, og faste barselstreff sammen med helse og velferd. Det ble gjennomført forhåndsstemming på innbyggertorget på Judaberg og i Vikevåg, med stor valgdeltakelse begge steder.

Flere kommunale tjenesteytere har begynt å bruke innbyggertorgene for å informere om egne tjenestetilbud, mens andre (for eksempel politiet) bruker torgene til faste tjenesteleveranser. En rådgivningstjeneste for hørselshemmede er også til stede der.

Næringsliv, frivillige lag og organisasjoner og kommunale enheter bruker torgene til møtevirksomhet. Erfaringen så langt viser at innbyggertorgene egner seg svært godt for arrangementer, og som samlingssted for innbyggerne.

Sammen med ungdom og fritid arrangerte innbyggertorgene Skattejakt i Øyriket, som en del av Barnas sommer.

Innbyggerservice har håndtert mange henvendelser

Det har i 2021 vært viktig å være tilgjengelig for innbyggerne både på telefon, epost og i de ulike filialene. I 2021 har innbyggerservice driftet koronainformasjonstelefon. Informasjonsbehovet hos befolkningen har vært stort, med ca. 15 000 samtaler mottatt på koronainformasjonstelefonen.

I 2021 hadde innbyggerservice 78 010 inngående samtaler til kommunens hovednummer. Dette er på samme nivå som de foregående årene. Svarprosenten er på 74 prosent, som er noe lavere enn i 2019 og 2020. Noen av årsaken til nedgangen i svarprosent skyldes en krevende omlegging til nytt telefonsystem høsten 2021.

Under pandemien har innbyggerservice hatt over 7000 besøkende på sine filialer, noe som bekrefter at det fortsatt er viktig å ha et sted der en kan treffe kommunen fysisk for å få hjelp og veiledning.

Det er i 2021 mottatt 16 500 eposter. Spørsmål om byggesak, renovasjonen og innsyn utgjør den største andelen.

Kommunens frivilligsentraler

I 2021 er det brukt tid på å etablere de ni frivilligsentralene – en i hver kommunedel. Frivilligsentralene har alle sine særpreg og er forskjellige både i størrelse, aktivitetstilbud og plassering. Frivilligsentralene har gjennomført aktiviteter i perioder der det har vært mulig, samtidig som de har deltatt i tverrfaglige prosjekter både internt i kommunen og eksternt. Retningslinjer for frivilligsentralene i Stavanger kommune ble vedtatt i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 05.05.2021.

Handlingsplan for frivilligheit 2021-2025 ble vedtatt i utvalg for kultur, idrett og samfunnskontakt 02. juni 2021. Planen ble utarbeidet gjennom bred medvirkning og gir konkrete føringer for den videre tilretteleggingen av frivillighet. Gjennomføringen av planen følges opp gjennom regelmessige møter med aktuelle aktører i kommuneadministrasjonen.

Søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystem for tilskuddsordninger

Prosjektet har arbeidet videre med nullpunktsanalyser, kartlegging av prosesser og mulige gevinster, og identifisering av samarbeidspartnere. Det er også utviklet metoder for automatisering av deler av prosessene, noe som begrenser arbeidsmengden i overgangen til nytt system.

Systemet skal etter planen være så generisk at det kan tas i bruk av alle som forvalter tilskuddsordninger i kommunen.  

Forenkling og digitalisering

Innbyggerdialog forvalter de digitale plattformene Aktiv kommune og Chatbot-tjenesten Kommune-Kari.

Stavanger kommune har hatt ansvar for forvaltning og drift av Aktiv kommune på vegne av 16 kommuner. Lokalt er det gjort et forberedende arbeid for å tilgjengeliggjøre skolelokaler for innbyggere, frivillige lag, foreninger og ulike organisasjoner.

Etter en gradvis innføring i 2021, ble Kommune-Kari lansert i januar 2022.

Innbyggerdialog har startet opp et pilotprosjekt i forbindelse med Digihjelpen. Pilotprosjektet gjennomføres i fem kommunedeler.

Felles strategi for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog

Det er igangsatt en prosess med å utarbeide en strategi for samfunnsdialog. I løpet av 2021 ble det imidlertid bestemt at strategi for samfunnsdialog skulle slås sammen med strategi for nærmiljøutvikling, for å tydeliggjøre koblingene og synergiene mellom disse to. Strategien skal etter planen sendes ut på høring i mai og behandles politisk november 2022.