Årsrapport 2021

10.2 Juridisk avdeling

Avdelingen driver utstrakt rådgivning og bistand i saker av både privatrettslig og offentligrettslig karakter. Juridisk har et særlig ansvar for forhandlinger om kjøp, salg og innleie av fast eiendom, herunder grunnerverv og ekspropriasjon. Avdelingen har videre ansvar for å fremforhandle momsavtaler, utbyggingsavtaler og andre typer avtaler på vegne av kommunen, i tillegg til behandling av saker om refusjon etter plan- og bygningsloven kap. 18.

Juridisk har prosjektlederansvaret for friområdeprosjektet og deltar i prosesser som tilrettelegger for den videre utvikling av kommunen.

I porteføljen ligger også oppfølgning av kommunens alkohol og skjenkepolitikk. Juridisk er i tillegg faglig sekretariat for klagesaker som skal behandles av klagenemnda i Stavanger kommune og utarbeider anmeldelser på vegne av kommunen.

Friområdeprosjektet

Et prioritert friområdeprosjekt er etablering av tursti på Gausel og prosjektet har pågått over flere år. Det foreligger nå rettskraftig avgjørelse i saken etter at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillot anken fremmet. Prosessen med å etablere turstien er nå inne i en ny fase med planlegging, prosjektering med mer, og vil fortsette i 2022. Etableringen av tursti langs byfjorden fra Kalhammeren til Vardeneset startet opp i 2020 og har hatt prioritet i 2021. Prosjektet vil fortsette i 2022.

Juridisk har i tillegg behandlet en rekke små og store friområdesaker, hvorav en sak om erstatningsfastsettelse av et større friområde og parkområde på Varden. Avgjørelse fra tingretten på dette er anket videre til lagmannsretten og er berammet for behandling i februar 2022.

Øvrige grunnerverv

Stavanger kommune har jobbet med grunnerverv i flere prosjekter i 2021. Grunnerverv til fortau langs Gauselvågen har startet opp, sammen med intern tursti over Ringaberget. I tillegg flere mindre prosjekter.

Større avtaler med Lyse

Ny fellesføringsavtale: Samarbeidsavtalen for gjennomføringen av felles anleggsprosjekt (Fellesføringsavtalen) mellom kommunen, Lyse Neo og Lyse Elnett er under revisjon. Juridisk bistår vann og avløp, utbygging samt idrett og utemiljø i denne prosessen. Det har vært en omfattende prosess som har gått gjennom høsten 2021. Arbeidet forventes sluttført i løpet av vinteren/våren 2022.

Overføring vei- og parkbelysning i kommunen: Avdelingen bisto høsten 2021 idrett og utemiljø med nødvendige avtaler i anledning overføringen av eierskapet til vei- og parkbelysningen i kommunen fra Lyse Lux til kommunen.

Bistand i bygge- og anleggsprosjekter

Juridisk avdeling har på vanlig måte gitt interne råd i anledning gjennomføringen av ulike bygge- og anleggskontrakter.

Utbyggingsavtaler

Hanasand næringsområde

Juridisk avdeling har fulgt opp vedtak om å inngå utbyggingsavtale med utbyggere i Hanasand næringsområde. Tre av fire godkjente avtaler ble signert i 2021 av utbyggerne, og utbyggingsavtalen er nå tredd i kraft.

Madla Revheim

Oppstart av forhandlinger ble kunngjort og utkast til utbyggingsavtale sendt ut til samtlige grunneiere og utbyggere for kommentarer. En formell innsigelse til avtalemodellen ble mottatt. Det ble besluttet å sette videre forhandlinger på vent inntil innsigelsen er endelig avklart. En avtale om betaling av foreløpig anleggsbidrag til finansiering av rekkefølgekrav og overordnet infrastruktur ble inngått med utbygger.

Urban Sjøfront

Stavanger kommune har videreført sitt engasjement i Urban Sjøfront, et tidligere industriområde som nå skal brukes til boliger og næring. Kommunen har tatt et overordnet ansvar for å bygge infrastruktur mot anleggsbidrag fra grunneierne gjennom utbyggingsavtaler. I 2021 har det vært forhandlet flere utbyggingsavtaler.

Momsavtaler

Juridisk avdeling har ansvaret for forhandling og inngåelse av avtaler med utbyggere om overtagelse av justeringsrett eller justeringsplikt ifm. med overtagelse av kommunal infrastruktur til drift og vedlikehold (justeringsavtaler). Avdelingen har også ansvaret for forhandling og inngåelse av avtaler med utbyggere om bygging av kommunale anlegg med anleggsbidrag (anleggsbidragsavtaler). I 2021 ble det inngått to justeringsavtaler med private utbyggere og startet forhandlinger om en anleggsbidragsavtale med Helse Stavanger.

Innleiesaker

Juridisk avdeling bistår virksomheter i innleide lokaler med søk, kontrahering, oppfølging og avslutning av leieforholdene. Nye lokaler er i 2021 kontrahert til Hillevåg helsestasjon, bedriftshelsetjenesten og K46 (MOung).

Bevillingsaker

Innkomne søknader om salgs- og serveringsbevillinger har i 2021 vært på samme nivå som tidligere år. Det var imidlertid en nedgang i antall søknader om skjenkebevilling, herunder faste skjenkebevillinger og bevillinger for en enkelt anledning. Denne nedgangen har sannsynligvis sammenheng med koronapandemien.

Som en konsekvens av nasjonale og lokale begrensninger på skjenkestedene i tilknytning til pandemien, har formannskapet frafalt bevillingsgebyret for skjenking i 2021, jf. sak 13/22. Dette utgjør om lag kr 2,0 mill. i lavere inntekter.

En annen konsekvens har vært at færre kontrollrapporter ble innrapportert fra skjenkekontrollen, og det har i sum blitt tildelt færre prikker for brudd på alkoholloven sammenlignet med tidligere år.

Skjenkekontrollen har i tillegg gått smittevernkontroller på serverings- og skjenkestedene, for å kontrollere om stedene har overholdt smittevernreglene. Skjenkekontrollen har både veiledet stedene, samt skrevet flere rapporter om overtredelse av smittevernreglene.

Stavanger kommune har gjennomført kurs i ansvarlig vertskap for de ansatte som arbeider på skjenkestedene, men langt færre enn hva som er normalt grunnet pandemi-situasjonen. Det har blitt gjennomført samarbeidsmøter med bransjen, skjenkekontrollen, vaktselskapene og politiet.

Klagesaker til kommunens særskilte klagenemnd

I 2021 behandlet klagenemnda 77 klagesaker, noe som er en økning i saksmengde på 84,2 % sammenlignet med 2020. I 2021 var majoriteten av klagesakene fordelt på klage på tildelt barnehageplass, avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og klager på tildeling/bytte av kommunal bolig.

Anmeldelser

Kommunedirektøren har i 2021 anmeldt 14 saker som er behandlet av juridisk avdeling i samsvar med gjeldende anmeldelsesrutine. Det tilsvarende tallet for 2020 var 17 saker. Sakene spenner fra skadeverk og forurensning til vold og trusler mot kommunens ansatte. I tillegg har politiet i noen tilfeller opprettet saker selv etter å ha rykket ut til ulike hendelser. Slike saker er også fulgt opp i den grad det har vært behov for det.

Økonomi

Regnskapet for juridisk viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 11,9 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en merinntekt på kr 0,3 mill. og at tilskuddet til Urban sjøfront på kr 0,5 mill. ikke ble utbetalt som følge av at organisasjonen er lagt ned. Tilskuddet vil bli foreslått tatt ut av budsjettet for 2022 ved behandling av 1. tertialrapport.