Årsrapport 2021

10.1 Innledning

Stavanger kommune har også gjennom tjenestene innen bymiljø og utbygging levert ekstraordinære tjenester knyttet til vaksinering og smittehåndtering, i tillegg til de øvrige faste samfunnskritiske tjenestene til befolkningen.

Endringer i smittevernrestriksjoner med varierende tilstedeværelse av brukere og ansatte i kommunens bygg og anlegg, samt vaksineringsbehov, har ført til ekstra oppgaver, som blant annet rigging og ombygging i forbindelse med både vaksine- og teststasjoner.  Det har vært avstandsregler og økte krav til renhold og smittevern i kommunale bygg, på bygge- og anleggsplasser og under arrangementer, samt skiftende vilkår for skjenkebransjen. Kommunikasjonsbehovet i befolkningen har vært stort, og -tiltakene mange, gjennom året.

Parallelt med utfordrende pandemihåndtering har en omfattende omorganisering pågått i tjenesteområdet. De kommunale foretakene Stavanger natur- og idrettsservice, Stavanger boligbygg og Stavanger byggdrift ble formelt en del av tjenesteområdet i januar 2021, og en langvarig prosess med å bygge en felles kultur er påbegynt.

Tjenestene til byens befolkning har opprettholdt høy kvalitet. Det har vært jobbet med å holde fremdrift i bygge- og anleggsprosjekter i 2021. I en situasjon der mye er uforutsigbart og kan oppleves utrygt, har det vært ekstra viktig å opprettholde tjenester og virksomhet som vitner om en normal tilværelse: At by og bygg er holdt rene, parker og friområder er skjøttet godt, at de kjente og kjære ansiktene har hilst god morgen i svømmeanleggene, at innbyggerne har fått rent vann i springen, sykkelstiene har vært strødd, anleggs- og byggearbeider har gått sin gang, at folk som vanlig har kunnet varsle om feil, og at kommunen – som vanlig – har fikset feilene.

Bymiljø og utbygging avsluttet 2021 med et mindreforbruk. Årsakene er dels at koronapandemien gjennom smittevernrestriksjoner og omdisponering av ansatte har ført til lavere aktivitetsbaserte utgifter og forskyving av enkelte planlagte prosjekter. I tillegg har interne ressurser rettet mot den omfattende omorganiseringen ført til noe mindre produksjon. Høye priser i energimarkedet har gitt økte inntekter i forbindelse med energisalg. Samtidig har renovasjonstjenestene et merforbruk på om lag kr 18 mill. i 2021. Over de siste årene utgjør det samlede merforbruket om lag kr 50 mill., og må dekkes inn de kommende årene.